รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

รหัสหลักสูตร : 23/4523

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์รายจ่ายของกิจการที่สามารถลงเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้
   - รายจ่ายที่ลงรายจ่ายได้แต่มีเงื่อนไข ตามมาตรา 65 ทวิ
   - รายจ่ายที่ลงรายจ่ายไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี
2.รายจ่ายของกิจการที่มักถูกสรรพากรตรวจสอบ
3.รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 65 ตรี)
   - เงินสำรองและเงินกองทุน
   - รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยสเน่หาและการกุศล
   - รายจ่ายค่ารับรอง
   - รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
   - เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มทางภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา
   - รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
   - ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ
   - ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนๆ เว้นแต่ผลจาดทุนสุทธิ ยกมาไม่เกิน 5 ปี
     ก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
   - รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
   - รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศโดยเฉพาะ
   - รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
   - รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
   - รายจ่ายของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่สามารถลงรายจ่ายได้-ไม่ได้
   - ภาษีมูลค่าที่ชำระหรือพึงชำระ
   - ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

เดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba