ก้าวทันกับการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4088/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ก้าวทันกับการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 
หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและเอกสารทางบัญชีที่ต้องจัดทำ
- หลักเกณฑ์ที่สำคัญของ พ.ร.บ การบัญชี 2543 และ พ.ร.บ วิชาชีพบัญชี 2547
- เงื่อนไขของการจัดทำบัญชีที่สำคัญ กำหนดระยะเวลาและการนำส่งงบการเงิน
- เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง

2. แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (บทสำคัญๆ)
2.1) บทที่ 3 กรอบแนวความคิด
2.2) กลุ่มนำเสนองบการเงิน
- บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน
2.3) กลุ่มสินทรัพย์
- บทที่ 7 ลูกหนี้
- บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
- บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2.4) กลุ่มหนี้สิน
- บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2.5) กลุ่มรายได้
- บทที่ 18 รายได้

3. แนวทางการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน

4. ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเล่มเดียวและการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชี
ให้มีคุณภาพ

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba