การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4099/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)
  
1.1 หลักการทั่วไปของการรับรู้รายได้จากทำสัญญาที่ทำกับลูกค้าตาม TFRS 15
   1.2 วิธีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก
         ขายสินค้าพร้อมติดตั้งและขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
   1.3 การให้บริการที่มีระยะสัญญาและการดำเนินงานยาวเกิน 1 รอบบัญชี จะรับรู้รายได้อย่างไร
   1.4 ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์อย่างไร
   1.5 กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี
2.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
  
2.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรับรู้ Right of Use ตาม TFRS 16
   2.2 การซื้อสินทรัพย์ที่ได้มาโดยการเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
   2.3 การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์
         กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และต้องคิดค่าเช่า หรือค่าบริการหรือไม่
   2.4 สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร ที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
   2.5 กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease)
         กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์
3.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
  
3.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   3.2 การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
   3.3 ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่
   3.4 กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
   3.5 การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่
   3.6 กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด
4.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
  
4.1 การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
   4.2 ประเภทของสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   4.3 การบันทึกบัญชี และวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
5.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS 37)
  
5.1 ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน
   5.2 เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
   5.3 วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   5.4 ประโยชน์ของการจัดทำประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ต่อข้อมูลในงบการเงิน
6.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายการบัญชี
   การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)
  
6.1 มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด
   6.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรและต้องทำการปรับปรุงงบการเงินอย่างไร
7. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba