เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2564 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1880Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2564 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


Promotion พิเศษ!!!!
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท
สำหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

• รู้ทัน รู้ใช้กฎหมายใหม่ ปี 2564
• ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
• เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50
• ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ
• เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดในทางปฏิบัติ!! 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. รู้ทัน รู้ใช้ กฎหมายใหม่ปี 2564
    • Update มาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2564
    • Update ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษี ในปี 2564
    • Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2564
    • การวางระบบบัญชีให้สอดคล้อง กับ “ระบบ e” ของกรมสรรพากร
    • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้ระบบ e-Withholding และ“ระบบ e” อื่นๆ
    • Update ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย e-Service ภาระภาษีจากการค้าขายระหว่างประเทศ
    • การวางแผนใช้รายจ่าย 1.5, 2, 3 เท่า ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานถ้าสรรพากรขอตรวจ

2. เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
    • จุดที่ต้องปรับปรุงในการคำนวณกำไรสุทธิและมักเป็นข้อผิดพลาดที่ถูกสรรพากรประเมิน
    • งบการเงินกับ ภ.ง.ด.50 ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันหรือไม่
    • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เหลืออยู่จะต้องขอคืนดีหรือไม่
    • วิธีการตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 ของเจ้าพนักงานประเมิน
    • รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

3. ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีกับการเสียภาษีของสรรพากร
    • กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ
    • รายจ่ายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
    • การ Write off ทรัพย์สินให้สรรพากรยอมรับ
    • ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยผิดนัด
    • รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
    • รายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นในกิจการต้องบันทึกบัญชีหรือไม่

4. การตรวจสอบ Cross Check การสอบยัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
    • ตรวจผู้ซื้อ กระทบถึง ผู้ขาย
    • ตรวจผู้ขาย กระทบถึง ผู้ซื้อ
    • ตรวจผู้รับเงินได้ กับรายจ่ายของผู้จ่ายเงิน
    • เอกสารด้านใบกำกับภาษี
    • ตรวจ ภ.ง.ด. 53 ของผู้จ่ายเงินได้กระทบ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ของผู้รับเงินได้
    • ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
    • เอกสารการจ่าย/รับเงิน
    • การตรวจเอกสารรายรับ-รายจ่ายเพื่อลดปัญหาทางด้านภาษี
    • ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
    • ตรวจหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายว่านำส่งถูกต้องหรือไม่

5. ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ

6. รายจ่ายบวกกลับไม่ตรงกับรายจ่ายในงบการเงิน

7. รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับเกินจริงนักบัญชีจะทำอย่างไร

8. ทำไมรายจ่ายที่มีหลักฐาน แต่สรรพากรให้บวกกลับ และทางบัญชีต้องทำอย่างไร

9. รวมประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรใช้ประเมินผู้เสียภาษี

10. เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

11. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สรรพากรตรวจสอบพบ และถูกประเมินมากที่สุด
      ในทางปฏิบัติ


12. 3 ภาษีที่มีผลกระทบแบบ Domino สิ่งที่นักบัญชีมองข้ามไม่ได้

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba