เจาะลึกการเสียอากรแสตมป์จาก 28 ตราสาร (สัญญา) Update 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ใหม่สรรพากร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/17011Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

เจาะลึกการเสียอากรแสตมป์จาก 28 ตราสาร (สัญญา)
Update 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ใหม่สรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

Promotion พิเศษ!!!!
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท
สำหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

• พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของ 23 ตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
• หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงินสําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
• วิธีการขอรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ เอกสารหลักฐาน และใบเสร็จรับเงิน
• Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
• Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
• ปรับ 5 เท่า จากการเสียอากรแสตมป์ ไม่ถูกต้อง จุดที่ต้องระวัง

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

*** อากรแสตมป์ กับ 28 สัญญาพร้อมเจาะลึกปัญหา และวิธีการแก้ไข

1. อากรแสตมป์คืออะไร มีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

2. ตราสารมีความหมายครอบคลุมเพียงใด แล้วตราสารใดต้องเสียอากรแสตมป์

3. Highlight เด็ด!!! กับการเคลียร์ 28 ตราสาร (สัญญา) ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ที่นักบัญชีต้องรู้
และเทคนิคการดูสัญญาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
- จุดสังเกตของสัญญาที่นักบัญชีสงสัยว่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่

4. พลาดไม่ได้!!! กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินพร้อมผลเสียหายที่นักบัญชีต้องรู้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- ถ้ายังใช้หลักเกณฑ์เก่าผลเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คดี และการขอคืนอากรแสตมป์
- ชี้จุดแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เก่า VS หลักเกณฑ์ ใหม่ สิ่งใดที่ใช้บังคับไม่ได้แล้ว

5. ใครมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ และเสียในอัตราเท่าไร มีข้อยกเว้นอย่างไร
- ถ้าเสียไม่ครบ เสียเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ มีผลอย่างไรต่อธุรกิจ
- กฎหมายยอมให้คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์ได้หรือไม่

6. อย่างไรคือการปิดแสตมป์บริบูรณ์ หากปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะมีผลอย่างไร แล้วใครต้องรับผิด
*** การเสียอากรแสตมป์ กรณีแสตมป์ปิดทับมีวิธีการอย่างไร
- การขีดฆ่าอากรแสตมป์คืออะไร พร้อมเทคนิคที่แม้มิได้ทำตามกฎหมายแต่ศาลยอมรับว่ามีการขีดฆ่าแล้ว
*** การเสียอากรแสตมป์ กรณีชำระเป็นตัวเงิน
- ตราสารที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เสียเป็นตัวเงิน นำไปชำระเป็นตัวเงินได้หรือไม่
- ตราสารใดใช้แสตมป์ปิดทับไม่ได้โดยเด็ดขาด!!! หากฝ่าฝืนเป็นอย่างไร

7. ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง

8. ความรับผิดของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และการไม่ออกใบรับมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ
- เสียเงินเพิ่มอากร และเบี้ยปรับ
- การขอลดอากรสิทธิไล่เบี้ยเงินค่าอากร
- การใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง สิ่งที่ระวังเป็นพิเศษ!!!
- ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ทั้ง กรณีที่เจตนาและไม่เจตนา

9. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์
- ปิดอากรย้อนหลัง
- ปิดแต่ไม่ขีดฆ่า
- ซื้ออากรไว้แต่ยังไม่ปิด
- การทำสัญญาที่ต่างประเทศโดยไม่นำสัญญากลับมาในไทย สรรพากรจะเชื่อหรือไม่

**** การชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน กับ 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเทคนิคทำอย่างไรไม่เสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม

1. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของสรรพากร
- เจาะรายละเอียดตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรคือตราสารอิเล็กทรอนิกส์

2. ความหมายของ “รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์”

3. ใครคือ ผู้ขอใช้บริการ, ผู้ให้บริการตามกฎหมาย และผู้เสียภาษีเป็นผู้ให้บริการเองได้หรือไม่

4. 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงินตามกฎหมาย
- สัญญาเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
- โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ที่บริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์กรใด ๆเป็นผู้ออกให้
- สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
- สัญญาจ้างทำของ
- สัญญากู้ยืม หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
- กรมธรรม์ประกันภัย
- ใบมอบอำนาจ
- ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท
- ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน
- บิลออฟเลดิง
- ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
- เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆซึ่งใช้แทนเช็ค
- ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย
- เลตเตอร์ออฟเครดิต
- เช็คสำหรับผู้เดินทาง
- ใบรับของ
- สัญญาค้ำประกัน
- สัญญาจำนำ
- ใบรับของคลังสินค้า
- คำสั่งให้ส่งมอบของ
- สัญญาตัวแทน
- หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
- ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรมสิทธิ์ยานพาหนะ

5. 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสัญญาที่ทำขึ้นก่อนกฎหมายบังคับ และสิ้นสุดภายหลังที่กฎหมายบังคับใช้จะต้องเสียอากรอย่างไร

6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
- การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.9)
- วิธีการเข้าสู่ระบบ/ การกรอกและนำส่งข้อมูล/ การชำระเงิน
- การตรวจสอบการเสียภาษีจะทราบได้อย่างไรว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์ใดได้ชำระอากรแสตมป์แล้ว
- การยื่นเสียอากรเพิ่มเติม และการยื่นชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

7. วิธีการขอเอกสารหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

8. กรณีผลักภาระในการเสียอากรสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเสียอากรอย่างไร

9. ต้นฉบับและคู่ฉบับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเสียภาษีพร้อมกันหรือไม่ ทำแทนคู่สัญญาได้หรือไม่

10. กำหนดเวลายื่นก่อนกระทำตราสาร 15 วันนับจากวันใด

11. Top Case Studies ปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับอากรแสตมป์ พร้อมแนะจุดใดต้องระวังเป็นพิเศษ!!!
- ตราสาร 1 ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
- ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
* ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ
* สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
- ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
- ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของกรณีจ้างที่ปรึกษา อย่างไรเรียกว่าผลสำเร็จของงาน
- การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
- เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่หรือ จะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด ภายในกำหนดเวลาเท่าไร

12. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ในการตรวจสอบสัญญาและอากรแสตมป์

13. การขอคืนอากรแสตมป์มีวิธีการอย่างไร หากไม่พอใจ สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณีหรือไม่

14. สรุปฎีกาสำคัญที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ พร้อมถาม-ตอบปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในคดีจากผู้เชี่ยวชาญ
- ตัวอย่างสัญญาที่ใช้เปรียบเทียบกันเพื่อให้เสียอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้อง

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***

 


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba