การบริหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/7210

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 การบริหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน

 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ


หัวข้อสัมมนา

1. ลักษณะและความแตกต่างของการบริหารงานฝ่ายบัญชีการเงิน กับฝ่ายต่าง ๆ

2. ปัญหาที่พบเป็นประจำในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน

 • ปริมาณงานและการจัดลำดับความสำคัญ
 • ความยุ่งยากของการจัดการงานและคนในช่วงปิดงบรายเดือนและรายปี
 • เอกสารที่ได้รับจากฝ่ายอื่นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
 • ความไม่เข้าใจกันในการทำงานและการสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆ

3. การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลทีมงานเชิงกลยุทธ์

 • การวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
 • การสั่งการและการมอบหมายงาน
 • การสอน ติดตาม และตรวจสอบงาน
 • การใช้ IT เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การสร้างความก้าวหน้าให้ทีมงาน
 • การสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานเมื่อปัญหาหรือวิกฤต
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบัญชี
 • การพิจารณาความดีความชอบ
 • การพิจารณาในการเสนอขึ้นเงินเดือนและโบนัส

4. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดใหม่

เช่น e-Tax Invoice & e-Receipt e-Withholding Tax ฯลฯ

5. การป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในงานบัญชีการเงิน

6. การปรับภาพลักษณ์พนักงานและการทำงานในทีมสู่การเป็นฝ่ายบัญชียุคใหม่

 • ด้านบุคลิกภาพของนักบัญชีการเงิน
 • ด้านการทำงานเชิงรุก

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba