การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2194Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี 4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

• การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
• เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
• เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสำคัญ

3. บทบาทของนักบัญชีต้นทุนและนักบัญชีบริหารยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

4. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
- การบริหารสินค้าคงเหลือ Inventory Management
- การจัดทำสูตรการผลิต BOM : Bill of Materials
- การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC : Activity Base Cost

5. เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
- การวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การประยุกต์ใช้ Standard Cost เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการบริหารจัดการผลิต

6. ระบบการผลิตแบบ Lean
- แนวคิดการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
- การกำจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต

7. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่จะนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

8. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในกรณีต่างๆ

9. การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

10. การออกแบบรายงานให้ผู้บริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนำเสนอข้อมูลต้นทุนที่สำคัญแก่ผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผนกิจการ

11. การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba