กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3534Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Law

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

 

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
- ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
- ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

2. ความแตกต่างระหว่าง ทรัพย์สินทางปัญญา กับ ทรัพย์สินทั่วไป มีรายละเอียดใดบ้าง?

3. ภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (Copyright)
- ขอบเขตและความหมายของ “ลิขสิทธิ์”
- ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ มีกี่ประเภท
- ใคร? เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
- ลิขสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง และไม่คุ้มครองอะไรบ้าง
- อายุการคุ้มครองของลิขสิทธิ์
i. ผู้สร้างสรรค์คนเดียว
ii. ผู้สร้างสรรค์หลายคน
iii. ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล
- การคุ้มครองลิขสิทธิ์ / อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
- การละเมิดลิขสิทธิ์ (โดยตรง – โดยอ้อม) /ข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์
- การละเมิดลิขสิทธิ์ Software License
- รายละเอียดของสัญญาคุ้มครองลิขสิทธิ์
- ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรณีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

4. ภาพรวมและรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า (Trademark)
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องหมายการค้า
- ขอบเขตของสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ปัญหาการจดทะบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกัน / คล้ายกัน
- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
- อายุการคุ้มครองและการต่ออายุของเครื่องหมายการค้า
- การละเมิดเครื่องหมายการค้า
- Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

5.ภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patent)
- ขอบเขตและความหมายของสิทธิบัตร
- การจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของสิทธิบัตร
- องค์ประกอบสำคัญในการขอสิทธิบัตร
- อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร
   i. การประดิษฐ์ (Invention)
   ii. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- การจดสิทธิบัตรในต่างประทศ
- Case Study และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิบัตร

6.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความลับทางการค้า
- ความแตกต่างระหว่างข้อมูลลับ กับข้อมูลธรรมดา
- ความลับทางการค้า จะต้องจดทะเบียนหรือไม่
- การโอนข้อมูลความลับทางการค้า สามารถทำได้หรือไม่
- การละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้า
- การคุ้มครองความลับทางการค้า
- แนวปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวกับความลับทางการค้า

7. ปัญหาภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- ภาษีค่าสิทธิตามกฎหมายไทย
- ภาษีค่าสิทธิระหว่างประเทศ
- การวางแผนภาษีค่าสิทธิ

8. ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- ใครคือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา กรณีลูกจ้างเป็นผู้ทำตามคำสั่งนายจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์

9. ความรับผิด/บทลงโทษ กรณีละเมิดลิขสิทธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

10. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***


 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อาจารย์อภิชน สุทธิพงศ์เกียรติ์
อาจารย์มธุรส ปิยโชติสุกิจ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba