การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2171Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ ที่ต้องเตรียมพร้อม
• จุดที่ควรระมัดระวัง ที่จะทำให้การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง
• แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานกับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานการบัญชี TAS 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ประเภทของผลประโยชน์พนักงานและหลักการรับรู้รายการ

1.ผลประโยชน์ระยะสั้น (จ่ายภายใน 12 เดือน หลังวันสิ้นงวด) การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- เงินสมทบ เช่น กองทุนเลี้ยงชีพ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย
- เงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน บำเหน็จ บำนาญ
- ความแตกต่างระหว่าง “โครงการสมทบเงิน” กับ “โครงการผลประโยชน์”
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า “โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้” และ “โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้”

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติ ในเรื่องนี้อย่างไร เช่น การใช้เงินรางวัล หรือของรางวัลเช่นทองคำ เมื่อพนักงานทำงานครบอายุงานที่กำหนดเช่น 10 ปี 20 ปี

4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
- การเลิกจ้างก่อนเกษียณปกติ การใช้ผลประโยชน์เพื่อให้พนักงานออกโดยสมัครใจ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย

5. ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

6. การคำนวณค่าใช้จ่ายและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำหรับกิจการ ทั้ง PAEs, NPAEs และ SMEs
- ขั้นตอนการคำนวณ พร้อมตัวอย่างและการเปิดเผยข้อมูล

7. การนำรายงานการประเมินผลประโยชน์พนักงานไปให้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

8. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ให้ถูกต้องในการบันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน

9. กิจการใดบ้างที่ต้องมีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน

10. กรณีกิจการไม่ได้มีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน จะมีผลอย่างไร

11. วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ ที่ต้องเตรียมพร้อม

12. การประเมินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

13. การเตรียมข้อมูลสำหรับการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
- ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการประเมิน
- ตัวอย่างการเก็บข้อมูลพนักงานรายบุคคล และข้อมูลทางสถิติ
- วันเกิด, วันจ้างงาน, เงินเดือน, เงินสวัสดิการ, ค่าตำแหน่ง, วันที่เกษียณและอายุเกษียณ

14. ความสำคัญของข้อมูลพนักงานรายบุคคล และข้อมูลทางสถิติ

15. รายละเอียดผลประโยชน์พนักงานที่นอกเหนือจากเงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน

16. ขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการทำการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
- รูปแบบวันที่
- ช่วงอายุพนักงาน และอายุการทำงาน น้อยหรือมากผิดปกติ
- เงินเดือน น้อยหรือมากผิดปกติ
- การปรับขึ้นเงินเดือนระหว่างปีมีความผิดปกติหรือไม่ เช่นเงินเดือนขึ้น 40% หรือเงินเดือนลดลง เป็นต้น
- มีช่องว่างของข้อมูลที่ไม่ได้กรอกลงไปหรือไม่
- ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลและแนวทางการแก้ไข

17. ข้อมูลทางสถิติที่ต้องใช้ในการประเมินผลประโยชน์พนักงานและแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง
- อัตราการลาออก
- อัตราการเสียชีวิต
- อัตราทุพพลภาพ
- อัตราการเกษียณก่อนกำหนด

18. จุดที่ควรระมัดระวัง ที่จะทำให้การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง

19. ประเด็นปัญหาที่มักพบในการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานและแนวทางแก้ไขปัญหา

20. แนวทางการประสานงานและข้อมูลที่ต้องการจากฝ่ายบุคคล

21. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba