ปัญหาภาษีสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือทะเล

รหัสหลักสูตร : 21/8507/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือทะเล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

- ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในความหมายของสรรพากร
- ภาระภาษีในธุรกิจรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
- ข้อควรระวังในการยื่นเสียภาษีของตัวแทน

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในความหมายของสรรพากร

2. ภาระภาษีในธุรกิจรับขนสินค้าระหว่างประเทศทางเรือเดินทะเล
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจรับขนสินค้าระหว่างประเทศ ทางเรือเดินทะเล
- กรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รายได้และรายจ่ายที่จะนำมาเสียภาษี มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกามีหลักเกณฑ์อย่างไร
- กรณีเช่าเรือขนส่งมาจากต่างประเทศ จะเสียภาษีในไทยอย่างไร
- สายการเรือต่างประเทศ ขนเข้า/ขนออก ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่
- สายการเรือไทย ขนเข้า/ขนออกในไทย ต้องเสียภาษีอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นภาษีหรือไม่
- ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่าย, รายจ่ายต้องห้าม

4. ปัญหารายได้-รายจ่ายที่จะนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รายได้จากการรับฝากสินค้า ค้าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนอกเหนือจากค้าระวาง
- ปัญหารายได้ดอกเบี้ยที่เปิดบัญชีในนามตัวแทนเรือแต่จริง ๆ เป็นเงินของสายการเรือ จะเสียภาษีในนามใครและ
วิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- ปัญหากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- Agent เปิดบัญชีเงินฝากแทนหากมีดอกเบี้ยเงินฝากจะเสียภาษีในอัตรา 5 % ได้หรือไม่
- Agent เปิดบัญชีเงินฝาก มีรายได้ แต่ไม่มีรายจ่ายจะคำนวณเพื่อเสียภาษีอย่างไร
- วิธีดูรายได้ที่ขนออกไปแล้วจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่รายได้อะไรบ้าง
- กรณีเกิดเหตุเสียหายระหว่างขนส่งทำให้สินค้าลูกค้าเสียหายบริษัทจ่ายค่าเสียหายให้ลูกค้าลงรายจ่ายได้หรือไม่
- จ่ายที่ผ่านพิธีการแทนลูกค้าไปก่อนแล้วเรียกเก็บคืน ลงรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

5. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- สายการเรือไทย/สายการเรือต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่ายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
- ค้าเฟดขาเข้า IN BOUND และ OUT BOUND ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทเป็นตัวแทนขนส่งทางเรือแล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากลูกค้าหักอย่างไร
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าลากจูงเรือลำเลียงและค่ารับจ้างขนถ่ายสินค้า
- กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน ภาระภาษีจะต่างกันอย่างไรหรือไม่
- กรณีบริษัทขนส่งจ่ายค่าประกันภัยแทนลูกค้าต้องหักภาษีหรือไม่
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด

6. ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การเสีย VAT 7%, 0% หรือยกเว้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- การออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการต้องมี VAT หรือไม่

7. ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อจากการขนส่งตั้งแต่บริษัทลูกค้าในไทยไปจนถึงบริษัทลูกค้าที่ต่างประเทศ
ช่วงไหนที่ขอคืนได้บ้าง

8. ปัญหาของตัวแทนออกของที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุตัวผู้รับได้,ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
จะต้องทำอย่างไร

- กรณีตัวแทนออกของไม่ยอมให้หักภาษี จะทำอย่างไร
- ปัญหาการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าทำได้หรือไม่
- ปัญหาการสำรองจ่ายของบริษัทตัวแทน การรับรู้รายได้และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. ข้อควรระวังในการยื่นเสียภาษีของตัวแทน
- มีตัวแทนหลายรายยื่นเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
- ตั้งตัวแทนเรือหลายคน ทุกคนยื่นเสียภาษีแทนได้หรือไม่
- หากตัวแทนไม่ได้ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ตัวแทนจะยื่นในนามตัวแทนเองได้หรือไม่แล้วผลเป็นอย่างไร
- ตัวแทนเสียภาษีแทนสายการบิน/สายการเรือ ไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด
- ความเสี่ยงของตัวแทน/ภาระภาษีที่ตัวแทนต้องรับผิดชอบ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba