สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC)

รหัสหลักสูตร : 21/8324/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียน
เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Centre : IBC)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อิ่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• ลดอัตราภาษี 8% , 5% , 3% เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC) หมายความว่าอย่างไร

2. ความแตกต่างระหว่างศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ IBC กับ ITC และ IHQ
- หากต้องการเปลี่ยนจาก IHQ และ ITC เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ IBC ต้องทำอย่างไร
- กรณีเป็น IHQ หรือ ITC หากต้องการเป็น IBC ต้องมีรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

3. การเสียภาษีของศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC) เสียภาษีอย่างไร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์

4. บริษัทที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ(IBC)จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
- สามารถจดจัดตั้ง ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)หลายที่ได้หรือไม่

5. ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)ได้รับสิทธิทางภาษีอย่างไร
- รอบระยะเวลานั้นนับอย่างไร
- วิสาหกิจในเครือหมายความว่าอย่างไร
- ลดอัตราภาษี เป็น 8% , 5% , 3% ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6. รายได้ของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ที่จะได้รับยกเว้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- เงินปันผลต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
- ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จะนำมาเครดิตภาษีในไทยได้หรือไม่
- หากศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC) มีรายได้เกินกว่ากฎหมายกำหนดส่วนเกินต้องเสียภาษีอย่างไร

7. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายและผู้รับเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นจะถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ผู้จ่ายเงินค่าบริการให้กับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ(IBC) ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) จ่ายเงินปั่นผลให้กับวิสาหกิจในเครือต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่นำส่ง
ด้วยแบบอะไร
- ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้บริษัทในเครือต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ต้องศึกษา DTA ด้วย

หรือไม่

8. ศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC)ต้องเข้าสู่ระบบ VATหรือไม่
- ศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC) มีการขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ต้องทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

9. ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานให้กับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
- ชาวต่างชาติที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
- จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานที่ เป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ต้องหักอัตราใดต้องดูอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยหรือไม่
- พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทหรือไม่
- สิ้นปีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่ถ้ายื่นจะมีผลอย่างไร
- ถ้าพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติไม่นำเงินได้ 40 (1) (4) (8) มารวมคำนวณเสียภาษีตอนสิ้นปียังคงต้องยื่นแบบหรือไม่

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba