การจัดทำแผนบริหารการเงินและเคล็ดลับการลงทุน สำหรับนิติบุคคล (Corporate Wealth Management)

รหัสหลักสูตร : 21/5183

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำแผนบริหารการเงินและเคล็ดลับการลงทุน สำหรับนิติบุคคล
(Corporate Wealth Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

• จัดทำแผนบริหารการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัท
• ดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับองค์กร
• ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

วิทยากรโดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

หัวข้อสัมมนา

1. เป้าหมายของการบริหารเงินและการลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 1.1 สภาวะเศรษฐกิจ
1.2 สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
1.3 นโยบายการลงทุนของบริษัท
1.4 ความเสี่ยงของการลงทุน
1.5 การยอมรับผลการลงทุน

2. การรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อจัดทำแผนบริหารการเงิน
2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งบกำไรขาดทุน
2.3 งบกระแสเงินสด

3. หลักเกณฑ์การสำรองเงินสดเพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องก่อนการลงทุน

4. การจัดทำแผนบริหารการเงิน นโยบายการลงทุน และการพิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนบริษัท
4.1 ตัวอย่างนโยบายการลงทุนของบริษัท และการจัดทำแผนบริหารการเงิน
4.2 การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการบริหารพอร์ตลงทุนที่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท

5. การนำเสนอแผนการบริหารการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
5.1 พอร์ตลงทุนบริษัท
5.2 ระยะเวลาการลงทุน
5.3 กำหนดไถ่ถอน
5.4 ผลตอบแทน/กำไร
5.5 ความเสี่ยงจากการลงทุน

6. การดำเนินการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
6.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุนให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
    - กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
    - หุ้นสามัญ / หุ้นกู้
    - กองทุนรวมตลาดเงิน
    - กองทุนรวมตราสารหนี้
    - เงินฝากธนาคาร
    - พันธบัตรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ
    - สลากออมสิน
    - ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ
6.2 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และ ค่าธรรมเนียมการจัดการของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
6.3 การคัดเลือกผู้ดูแลการลงทุน
6.4 ตัวอย่างการดำเนินการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ใน ตลาดเงินและตลาดทุน
     (พอร์ตกองทุนรวม / พอร์ตหุ้น)

7. การติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการลงทุน พร้อมการแก้ไขปัญหา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เกิดสถานการณ์วิกฤต หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่จัดทำไว้

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba