ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2154

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล


หัวข้อสัมมนา

1.สาระสำคัญของ TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
1.1 ภาพรวมของเครื่องมือทางการเงิน
1.2 ราคายุติธรรมที่ใช้วัดเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 13

2.TAS 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
2.1 คำนิยามของเครื่องมือทางการเงิน
2.2 สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
2.3 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และการแยกประเภทหนี้สินทางการเงิน และ ทุน
2.4 การหักกลบ และเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
2.5 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุน

3.การจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการ ตาม TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
3.1 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน
3.2 การประเมิน Business model
3.3 การประเมินกระแสเงินสดซึ่งกำหนดให้จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น (SPPI Test)
3.4 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
3.5 การจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน
3.6 การวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน

4.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate)

5.ทำความรู้จักกับอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative)

6.การด้อยค่าตาม TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
6.1 ขอบเขตของการด้อยค่าตาม TFRS9
6.2 การด้อยค่าตามวิธี General impairment model และทำความรู้จักกับวิธีผลขาดทุนจากมูลค่าที่คาดหวัง (Expected credit loss)
6.3 วิธีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 3 ระยะผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าและตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการคำนวณดอกเบี้ยรับ (Tree-stage approach in terms of 12 month and lifetime expected credit losses, calculation of interest income)
6.4 การนำโมเดลการด้อยค่ามาใช้ (Application of IFRS 9 impairment model) และ การนำข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตมาพิจารณา(Incorporating forward looking information)
6.5 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Assessment of significant changes in credit risk)
6.6 วิธีการพิจารณาด้อยค่าและข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติสำหรับลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ด้านเครดิต
6.7 ตัวอย่างและกรณีศึกษาการด้อยค่าตาม TFRS9

7.การบัญชีป้องกันความเสี่ยงทั่วไป ตาม TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
7.1 ภาพรวมของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting)
7.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยง
7.3 ประเภทของการป้องกันความเสี่ยง
7.4 ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยง
7.5 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
7.6 การป้องกันความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรม
7.7 การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
7.8 การป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุนสุทธิ
7.9 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
7.10 เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
7.11 การเข้าเงื่อนไขการป้องกันความเสี่ยง

8.TFRS7 การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน
8.1 วัตถุประสงค์ของการเปิดเผย
8.2 รูปแบบและสิ่งที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
8.3 ลักษณะของการเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba