การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/2158

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อพิชิตกำไรสำหรับนักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
• การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
• การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อพิชิตกำไร
1.1 การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนต้นทุน
1.2 แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร
1.3 การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management)
1.4 การลดต้นทุน (Cost Down, Cost reduction)
1.5 การพัฒนาและขั้นตอนของกิจกรรมในการลดต้นทุน
1.6 เข้าใจต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต
1.7 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการลดต้นทุนเพื่อพิชิตกำไร
- ต้นทุนคงที่
- ต้นทุนแบบขั้นบันได
- ต้นทุนผันแปร
- ต้นทุนกึ่งผันแปร

2. การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
2.1 การจัดทำโครงสร้างการลดต้นทุนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
2.2 ข้อคำนึงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างการลดต้นทุน
2.3 การจัดทำโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
2.4 การพัฒนา การปรับ การใช้ประโยชน์ และเงื่อนไข ของโครงสร้างการลดต้นทุน

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน
3.1 การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่ทางธุรกิจและหน้าที่ของสายงาน
3.2 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุน
3.3 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงวดบัญชี (Basic of Accounting Period)
3.4 การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Basic of Regularity of Occurrence)
3.5 การจำแนกต้นทุนตามการตัดสินใจ (Relevant Cost)
3.6 แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
3.7 แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนประมาณการ (Estimated Cost)

4. การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
4.1 การสร้างกิจกรรมขององค์กรเพื่อเกิดการประสานงานของกิจกรรมลดต้นทุน
4.2 การวางแผนการลดต้นทุน
4.3 ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการจัดการกิจกรรมการลดต้นทุน
4.4 การจัดทำคู่มือในการลดต้นทุน
- การตั้งหัวข้อในการลดต้นทุน
- การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
- ขั้นตอนการลดต้นทุน
- ใช้วิธีการของต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing – ABC)
- การจัดทำแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
- การทำแผนการลดต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost)
- การใช้เครื่องมือจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
- การใช้ระบบ MBO มากำกับการลดต้นทุน

5. ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
5.1 ความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไร
5.2 ความสัมพันธ์ของต้นทุนระหว่างหน่วยงาน
5.3 การลดจำนวนการใช้วัตถุดิบและการลดราคาซื้อ
5.4 การควบคุมค่าแรงงาน
5.5 แนวทางการพิจารณาลดปัจจัยด้านสินค้าคงคลัง
5.6 การปรับปรุงในการลดความสิ้นเปลืองความสูญเสียของต้นทุนการผลิต
5.7 การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการขาย
5.8 การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านบุคลากร
5.9 การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการดำเนินงานที่รั่วไหล สิ้นเปลือง
5.10 ภาพรวมในการพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งองค์กร

6. การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
6.1 การใช้วัตถุดิบ
6.2 จัดจ้างการผลิต
6.3 ต้นทุนการบำรุงรักษา
6.4 ต้นทุนพลังงาน
6.5 ค่าเช่า
6.6 ค่าขนส่ง
6.7 ค่าภาษี
6.8 ค่าวิจัยและพัฒนา
6.9 ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
6.10 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
6.11 การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
6.12 การหมุนเวียนของวัตถุดิบ
6.13 การหมุนเวียนของสินค้าระหว่างผลิต
6.14 การหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูป
6.15 การใช้วัสดุสิ้นเปลือง
6.16 ต้นทุนแรงงานทางตรง
6.17 ต้นทุนการผลิตรวม
6.18 การหักค่าเสื่อมราคา
6.19 ค่าแรงงานทางอ้อม
6.20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
6.21 ค่าดอกเบี้ย

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba