พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2328

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.


• เทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
• แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานบัญชี
• กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางบัญชีที่นักบัญชีต้องพบในการปฏิบัติงานบัญชี

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.หน้าที่และขอบเขตงาน ความรับผิดชอบงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- เอกสารใบสำคัญรับ/เอกสารใบสำคัญจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจ
- เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีเกิดการชำรุด เสียหาย ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
- ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค เช็ครับล่วงหน้า , เช็คค้างจ่าย , เช็คระหว่างทาง กิจการต้องปฏิบัติอย่างไร
- เมื่อเอกสารทางบัญชีหายไปทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
- การคัดแยกเอกสารที่เกี่ยวของกับงบการเงินที่กิจการต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

3.การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การบันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องตามเอกสารที่มีอยู่ต้องปฏิบัติอย่างไร
- การบันทึกรายการบัญชีโดยไม่มีเอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร
- การบันทึกรายการบัญชีไม่ตรงตามหลักของมาตรฐานการบัญชี
- การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วนมีความผิดหรือไม่
- การบันทึกรายละเอียดในเอกสารไม่ครบถ้วน
- การบันทึกรายการทางบัญชีไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางกฎหมายกำหนด
- การบันทึกบัญชีรายการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
- การบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
- การจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง
- การจัดทำการบันทึกบัญชีด้านลูกหนี้ให้ถูกต้อง
- การจัดทำการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ให้ถูกต้อง
- การจัดทำการบันทึกบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้อง
- การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้องทำอย่างไร
- การจัดทำบัญชีไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
- ปัญหาในการจัดทำงบการเงินที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องระมัดระวัง

4.การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ปัญหาของการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
- ปัญหาของการรับรู้รายได้ในการขายหรือให้บริการที่มักบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
- ปัญหาของการรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ และเงินปันผล
- การรับรู้รายได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
- รายได้ที่ได้รับสามารถนำมาลงบัญชีได้ทุกรายการหรือไม่
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของกิจการต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
-  ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายของกิจการที่ต้องรับรู้
- ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการ
- ค่าใช้จ่ายที่กิจการควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

5.การกระทบยอดบัญชีตามงบแสดงฐานะการเงิน

6.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานบัญชี

7.กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางบัญชีที่นักบัญชีต้องพบในการปฏิบัติงานบัญชี

8.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba