การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

รหัสหลักสูตร : 21/2115

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการจัดทํางบการเงินที่สามารถนําเสนอข้อมูลต่อการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนํางบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน
• การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา


1.มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สมมุติฐานการจัดทำบัญชี และการนำเสนองบการเงิน
- หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชี
- ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
- องค์ประกอบของงบการเงิน
- ความสัมพันธ์ของงบการเงิน
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

2.การนำเสนองบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.การวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์แบบย่อส่วน (Common Size)
- การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)

4.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
- การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Rations)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Activity Rations)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Leverage Rations)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Rations)

5.การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

6.ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

7.ความแตกต่างของกำไรในงบกำไรขาดทุน และกำไรในรูปแบบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

8.ข้อจำกัดในการวิเคราะห์งบการเงิน

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba