TFRS for NPAEs ก่อนปิดงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2230

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


TFRS for NPAEs ก่อนปิดงบการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• รวมประเด็นจากการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs พร้อมแนวทางปฏิบัติ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.วิธีการรับรู้รายได้สัญญาเช่าดำเนินงาน
- วิธีเส้นตรง
- ค่าเช่าที่ไม่ถูกต้อง

2.การลดค่าเช่าในช่วงสถานการณ์ Covid -19 พร้อมวิธีปฏิบัติทางบัญชี
- ด้านผู้เช่า
- ด้านผู้ให้เช่า

3.การพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์สามารถนำมาใช้กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ได้หรือไม่

4.การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธี Simplified Model ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

5.ส่วนของเจ้าของมียอดติดลบ สามารถใช้วิธีการตีราคาทรัพย์สินใหม่เพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่

6.การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.เงินกู้ยืมบริษัทบุคคลเกี่ยวข้องกันใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด และการรับรู้รายได้ตามอัตราดอกเบี้ยแท้จริงด้วยหรือไม่

8.ขายวัตถุดิบไปให้ผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตสินค้า (รับจ้างทำของ) และผู้ผลิตขายสินค้าคืนกลับมา รับรู้รายได้อย่างไร

9.การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบทรัพย์สิน

10.การป้องกันความเสี่ยงสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน สามารถบันทึกบัญชีรับรู้สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ในงบการเงินได้หรือไม่

11.การรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สามารถใช้วิธี Project Unit Credit Method ได้หรือไม่

12.การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถกำหนดอายุการให้ประโยชน์ที่แน่นอนได้ต้องตัดจำหน่ายหรือไม่ อย่างไร

13.วิธีราคาที่ตีใหม่ที่จะนำมาใช้ในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14.วิธีราคายุติธรรมที่จะนำมาใช้ในการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

15.การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงรับรู้ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

16.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องรวมในการนำเสนองบการเงิน

17.การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจก่อสร้าง

18.กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs จะสามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs มาใช้ได้กรณีใดบ้าง

19.กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่เคยจัดทำบัญชีชุดใหญ่ (PAEs) สามารถกลับมาใช้ชุดเล็ก (NPAEs) ทำได้หรือไม่

20.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba