การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2389Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี 4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


• สรุปปัญหาจริงที่พบกับเอกสารการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
• ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
• ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จ การสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐาน ข้อควรระวัง

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหาที่พบในเอกสารรับ–จ่าย ทางบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

2. ปัญหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จะดำเนินการแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
- ไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ ขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- เกิดการชำรุดสูญหาย เสียหาย
- ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้
- การใช้เอกสารทางบัญชีเพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ

3. ปัญหาการจ่ายเงินแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมีวิธีแก้ไขอย่างไรในการจัดทำบัญชี
- การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน, ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
- เงินใต้โต๊ะ , เงินกินเปล่า , เงินแป๊ะเจี๊ยะ

4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวังพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข
- เช็ครับล่วงหน้า
- เช็คค้างจ่าย
- เช็คระหว่างทาง
- เช็คเด้ง

5. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
- บันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการบัญชี
- บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี

6. การกระทบยอดรายรับ –รายจ่าย กับ Bank Statement กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนมีวิธีแก้ไขอย่างไร

7. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

8.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba