ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

- ห้ามพลาด! ลงรายจ่าย 2 เท่าจากการลงทุนและจ่ายค่าบริการระบบ e-Withholding Tax
- ด่วน!! วิธีจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการใช้งาน ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ 604
- การหักภาษีณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงาน และนำส่งภาษีอย่างไร
- หลักเกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/252
 

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบของกรมสรรพากร

2. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง
    - การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

3. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
    - ขายพร้อมติดตั้ง
    - ขายพร้อมขนส่ง
    - แถมพร้อมขาย
    - ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
    - ขายพร้อมบริการ
    - ขายแบบให้ส่วนลด

4. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้คนจ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)
    - สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่
    - ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่
    - มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ

5. e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง

6. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็น
    ต้องอยู่ในระบบหรือไม่


7. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการ
    ยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่


8. จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร
    - ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
    - ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

9. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
    - อัตรา 3% ไป 2% ทุกกรณีหรือไม่
    - ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง

10. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร
    - ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่

11. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ
      e-Withholding Tax

      - ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ้น
        เป็นเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่

12. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลย
       หรือไม่


13. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax

14. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่

15. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)
      - กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงาน
        และนำส่งภาษีอย่างไร

16. กรณีค้นหาข้อมูล ไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

17. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding
      - การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
      - ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร

18. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้วมา
      ทราบภายหลังต้องทำอย่างไร


19. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ

20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร

21. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร

22. การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

23. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receip การเชื่อมโยง
      ภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ.
      30, ภ.ง.ด. 54)

      - นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36

24. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่
      ต้องปฏิบัติอย่างไร

25. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba