เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี และภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/1857

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 
  • การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
  • รวบประเด็นปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี 
  • วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษี ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
    • การจัดรายงานและรูปแบบรายงานที่เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ เพื่อวางระบบการตรวจสอบ

2. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
    • จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
    • รายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับได้
    • จ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
    • เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า

3. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ เอกสารรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี
    การเงิน แคชเชียร์


4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
    ต้องระมัดระวัง

    • เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องจัดทำ

5. เอกสารเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและวิธีควบคุม
    • การวางระบบภาษีการตรวจรับ-จ่ายเงินสด
    • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมลูกหนี้
    • การวางระบบภาษีเอกสารในการการควบคุมเงินสดรับ
    • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมเงินสดจ่าย
    • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านการขาย
    • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านสินค้า
    • ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ที่มีการรับเงิน ปัญหาภาษีที่ต้องระวัง
    • ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และวิธีการยกเลิกเอกสารรายรับ-จ่าย
    • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไร ควรจ่ายเป็นเงินสด-เช็ค เพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
    • จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมัติการจ่ายเงินให้น่าเชื่อถือและสรรพากรยอมรับ

6. รายงานการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
    ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

    • ค่าใช้จ่ายที่พนักงานจ่ายแทนบริษัทแต่ใบเสร็จเป็นชื่อพนักงาน
    • ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถพนักงาน กรณีที่นำรถมาใช้ในงาน
    • ค่าแท็กซี่, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
    • ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง
    • ค่าเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าที่พัก กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด

7. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องควรระวัง
    • การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
    • ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
    • การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
    • แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
    • เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคู่ค้า, บริษัทในเครือต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
    • เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
    • ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะแก้ไขตก เติม ได้หรือไม่
    • การจัดทำใบกำกับภาษี ระหว่างการขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อต่างกันอย่างไร
    • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีจุดทศนิยม
    • ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือน
       ได้หรือไม่
    • ได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
    • กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่
    • การให้ ส่วนลด ต่างๆ จะต้องระบุส่วนลดลงในใบกำกับภาษีทุกกรณีหรือไม่
    • การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีระบุอัตราแลกเปลี่ยน
    • ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ต้องเปลี่ยนเช็คที่ปรากฏในใบกำกับภาษี
       จะมีผลต่อใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วหรือไม่
    • สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนได้หรือไม่
    • ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษี กับการยกเลิกแล้วออกใหม่
    • สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
    • ขายสินค้าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
    • การออกใบกำกับภาษีล่าช้ามีความผิดอย่างไร
    • ใบกำกับภาษีจากการซื้อทรัพย์สินร่วมกันหลายบริษัทใช้ได้หรือไม่
    • การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัติ, เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือโดยให้เครดิต ประเด็นที่ต้องระวัง
       ในการออกใบกำกับภาษี
    • กรณีได้รับเช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
    • การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึ่งวันทำการ สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวม
      การขายสินค้าได้หรือไม่
    • นำเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

8. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน
    • ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และต้องมีรายการใดบ้าง
    • ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อ้างอิงในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ได้หรือไม่
    • ใบลดหนี้ออกในวันและเดือนเดียวกับเดือนที่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่

9. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษี เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านภาษีอากร
    • ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงินที่ออกให้กับลูกค้า
    • จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
    • ใบเสร็จที่ได้รับข้ามเดือน, ข้ามปี
    • ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่พนักงานบริษัทได้รับมาแล้วแต่นำมาให้ล่าช้า

10.วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงินแคชเชียร์ เพื่อป้องกันปัญหา
      ภาษีซื้อต้องห้าม

11.หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้องถูกอัตรา

12.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba