ทักษะการนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านตัวเลขทางการบัญชี Workshop

รหัสหลักสูตร : 21/2330

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ทักษะการนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผ่านตัวเลขทางการบัญชี Workshop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
• วิเคราะห์สถานการณ์และเทรนทั้งปีเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหาร
• พร้อม Workshop การนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต


วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา
1. ทักษะและองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- การวิเคราะห์ , การสื่อสาร , การนำเสนอ

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงในอดีต
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- การแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
- การวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งสรุปเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
- การเลือกวิธีการนำเสนอการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

3. การสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
- การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
- การลงทุนใหม่ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และทิศทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่สำคัญของธุรกิจ
- การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าหลัก
- Workshop การนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผ่านตัวเลขทางการบัญชี

4. Workshop การเลือกรูปแบบการนำเสนอรายงานทางการเงินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- การเลือกใช้แผนภูมิในการนำเสนอ
- การใช้สถิติในการนำเสนอรายงานทางการเงิน

5. Workshop การนำเสนอด้วยภาพเพื่อลดเวลา

6. Workshop ฝึกอภิปรายการนำเสนอรายงานทางการเงิน
- การดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังตั้งแต่ประโยคแรก
- การเลือกหัวข้อสำคัญเพื่อ นำเสนอเปิดประเด็น
- การแสดงความเห็นของนักบัญชีในการนำเสนอรายงานทางการเงิน
- การให้ข้อมูลเสริมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สร้างความเข้าใจ

7. การนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหารช่วง ไตรมาส 1และไตรมาส 2
- ตัวเลขทางบัญชีที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

8. วิเคราะห์แนวโน้มทั้งปีผ่านตัวเลขในงบการเงินเพื่อนำเสนอข้อมูลผู้บริหาร

9. การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สต๊อกสินค้าเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

10. Workshop จำลองสถานการณ์ (Scenarios)การนำเสนอ

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba