สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9 พร้อม Update วิธีปฏิบัติ ข้อผ่อนปรน ล่าสุด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2286Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ
TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9
พร้อม Update วิธีปฏิบัติ ข้อผ่อนปรน ล่าสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

 4 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• สรุปประเด็นสำคัญ TFRS15 TFRS16 TFRS9
• วิธีการผ่อนปรนในการรับรู้รายการสัญญาเช่าในช่วง Covid-19
• การผ่อนปรนสำหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินในช่วง Covid-19

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ทํากับลูกค้า

- หลักการสําคัญในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อนและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15

2. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- หลักการสําคัญของสัญญาเช่าตาม TFRS16
- การพิจารณาสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- การบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- วิธีปฏิบัติสำหรับข้อผ่อนปรนในการรับรู้รายการสัญญาเช่าในช่วง Covid 19

3. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
สำหรับการจัดประเภทรายการ
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
- การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง
- วิธีปฏิบัติสำหรับข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินใน
ช่วงสถานการณ์ Covid 19

4. ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับนี้

5. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba