ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี – ต้นปีสำหรับผู้ทำบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4146Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี – ต้นปีสำหรับผู้ทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

นับชม.ด้านบัญชีได้

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการบันทึกรายการในช่วงสิ้นปี คาบเกี่ยวต้นปี
- การบันทึกรายการ สินค้าคงเหลือ ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินช่วงสิ้นปี
- การบันทึกรายการทรัพย์สิน การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอในช่วงสิ้นปี
- การทำลายสินค้า การขายต่ำกว่าทุน และการขายต่ำกว่าราคาตลาด เมื่อเกิดรายการในช่วงสิ้นปี
จะต้องบันทึกรายการอย่างไร
- การปรับปรุงรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี จุดที่นักบัญชีต้องเพิ่มความระมัดระวัง
- การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในช่วงสิ้นปี
- การจัดทำงบต้นทุนสินค้า และต่นทุนบริการในช่วงสิ้นปี

2. ปัญหาของรายจ่ายที่มักพบในช่วงสิ้นปี คาบเกี่ยวต้นปีในทางบัญชีจะต้องบันทึกรายการอย่างไร
กรณีที่เกี่ยวข้องกับ

- โปรโมชั่น
- ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด
- ค่ารับรอง
- ของขวัญปีใหม่
- โบนัส
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

3.จุดที่นักบัญชีต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดรายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

4.การวางระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแก่พนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี
และช่วงสิ้นปี
- เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งให้ฝ่ายบัญชี
- กำหนดระยะเวลาการนำส่งเอกสาร

5.การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการ ในช่วงสิ้นปี

6.แนวปฏิบัติในการยกยอดรายการทางบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องในรอบบัญชี
ถัดไป และถูกต้องตามมาตรฐาน

7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไข


1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba