การวิเคราะห์ความเสี่ยงภาษีอากร จากงบการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8035Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวิเคราะห์ความเสี่ยงภาษีอากร จากงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1. งบแสดงฐานะการเงิน: วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “งบแสดงฐานะการเงิน” เพื่อค้นหาความเสี่ยง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” และ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม" รวมถึง “ภาษีอื่น” ที่เกี่ยวข้อง

1.1 ทรัพย์สิน 

          -   ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (CAPEX: Capital Expenditure)

          -   ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ

          -   ลูกหนี้การค้า

          -   ภาษีรอขอคืน (Tax Refundable)

1.2 หนี้สิน

         - หนี้สินสถาบันการเงิน

         - หนี้สินบุคคลเกี่ยวโยงกัน(Related Parties Liabilities)

         - เงินได้รับล่วงหน้า

         - เจ้าหนี้การค้า

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

        - ทุนชำระแล้ว

        - ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (Share Premium)

        - เงินสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve)

         - กำไรสะสม

2. งบกำไรขาดทุน: วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “งบกำไรขาดทุน”​ เพื่อค้นหาความเสี่ยง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”​ และ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม" รวมถึง “ภาษีอื่น” ที่เกี่ยวข้อง

2.1 รายได้

          - รายได้หลัก / รายได้อื่น

          - รายได้ที่ยกเว้นภาษี

     2.2 รายจ่าย

          - รายจ่ายในกิจการ (OPEX: Operating Expense)

          - รายจ่ายต้องห้าม (Non-Deductible Expense)

          - รายจ่ายที่หักทางภาษีได้เพิ่ม

     2.3 กำไร

           -  กำไรสุทธิทางบัญชี

           -  กำไรสุทธิทางภาษี

     2.4  ขาดทุน

           -  ขาดทุนทางบัญชี (Accounting Loss)

           -  ขาดทุนทางภาษี (Tax Loss)

           -  ขาดทุนจัดตั้ง (Strategic Loss)

           -  ขาดทุนดำเนินงาน (Operating Loss)


3. “กรณีศึกษา” Case Study จาก “งบการเงิน” ของ “บริษัทจดทะเบียน” ใน “ตลาดหลักทรัพย์”​ หลากหลายรูปแบบธุรกิจ เช่น Manufacturing / Trading / Service / Real Estate / Banking & Finance / Investment Holding รวมถึง “คำพิพากษาศาล” และ “แนวทางปฏิบัติทางภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษี”

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba