ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และข้อปฏิบัติที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live)

รหัสหลักสูตร : 21/3102FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และข้อปฏิบัติที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


- ทำความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
- ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเลิกจ้าง เพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ประเด็นเด็ดการเลิกจ้างจากสถานการณ์ Covid-19

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

 

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสิ้นสุดการจ้างและการเลิกจ้าง
- การลาออกแบบสมัครใจ
- การเกษียณอายุ
- การไล่ออก/ปลดออก
- การสิ้นสุดการจ้างตามกำหนดระยะเวลาจ้าง (สัญญาจ้าง)
- เลิกจ้าง

2. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยที่ HR ต้องปฏิบัติก่อนการเลิกจ้าง
- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นหนังสือ
- การสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

3. ประเด็นปัญหากรณีการเลิกจ้างในสถานการณ์ต่างๆ
- กรณีนายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
• เลิกจ้างเพราะลูกจ้างติดเชื้อ Covid-19
• เลิกจ้างเพราะลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ Covid-19
• เลิกจ้างเพราะนายจ้างปิดกิจการ/ปิดกิจการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
- กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจ
• เลิกจ้างกะทันหัน
• เลิกจ้างเพราะย้ายสถานประกอบการ
• เลิกจ้างเพราะมีนโยบายเปลี่ยนนายจ้างใหม่/เปลี่ยนนิติบุคคล
• เลิกจ้างเพราะนายจ้างประสบปัญหาขาดทุน
- กรณีที่นายจ้างแสดงเจตนาเลิกจ้าง
• เนื่องจากลูกจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• มีการปรับปรุงหน่วยงาน/เอาเครื่องจักรเข้ามาแทน
• นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า/บังคับลูกจ้างให้ลาออก
• นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนดในใบลาออก
- กรณีลูกจ้างเสดงเจตนาขอลาออก ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร
• การแสดงเจตนาของลูกจ้าง กรณีลาออก จะต้องแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
• ลูกจ้างแสดงเจตนาลาออก แล้วจะถอนเจตนาได้หรือไม่
• ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนลาออก
- กรณีลูกจ้างทำผิดระเบียบข้อบังคับนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้เลยหรือไม่
• ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง
• ลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน
- กรณีการร้องทุกข์ของลูกจ้างว่าได้รับความไม่เป็นธรรมในการเลิกจ้าง
• การร้องทุกข์ของลูกจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร
• การพิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงานตรวจแรงงาน
• ข้อยุติการร้องทุกข์
• การฟ้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
- กรณีลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างจะต้องออกใบสำคัญการทำงาน (ใบผ่านงาน) ให้หรือไม่อย่างไร

4. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การคำนวณค่าชดเชยและอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
- กรณีสิ้นสุดการจ้างกรณีใดบ้างต้องจ่าย/ไม่จ่ายค่าชดเชย
- นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย เมื่อไหร่
- อัตราค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยจะต้องดำเนินการอย่างไร

5. สิ่งที่ HR ต้องปฏิบัติเมื่อจะมีการเลิกจ้างลูกจ้าง
- HR จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อบริษัทจากการเลิกจ้างลูกจ้าง
- การออกประกาศชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท
- หลักการจัดการกับสิทธิวันลาและวันหยุดของลูกจ้างที่เหลืออยู่
- ระยะเวลาในการบอกเลิกจ้างที่ปลอดภัยและเหมาะสมของนายจ้าง
- การจัดการกับการเรียกร้องสิทธิของลูกจ้าง
- กรณีลูกจ้างมีการทำลายทรัพย์สินของบริษัทจากการถูกบอกเลิกจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร
- การพิจารณาตัวแทนในการเจรจากับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
- ระยะเวลาและเงื่อนไขของการจ่ายเงินประเภทต่างๆ
• การคืนหลักประกันการทำงาน
• สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
• การคำนวณค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง/ค่าชดเชยพิเศษ
• การคำนวณดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

6.กรณีนายจ้างเลิกจ้าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม

7.ถาม-ตอบ

เงื่อนไข
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba