การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2239Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Basic Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 
• วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
• จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ฝึกวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้ จากกรณีศึกษา 5 กรณี สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

วิทยากรโดย ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรที่กิจการต้องจัดทำ

2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่างกันอย่างไรกับวิธีการบัญชีภาษีเงินได้แบบเดิม และสาระสำคัญ
ที่ต้องพิจารณา

3. จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นความแตกต่างที่จะไปสู่การเกิด
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

4. การพิจารณาว่ารายการใดที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่นักบัญชีต้องทราบ

6. การพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

7. การรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

8. การแสดงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

9. การรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ต้องปฏิบัติอย่างไร

10. การกระทบยอดรายการภาษีเงินได้ และการคำนวณหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน

11. กรณีศึกษาการวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba