CFO 2021 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2108Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 36,380 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 38,520 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


CFO 2021

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
และอาจารย์ธนเดช มหโภไคย

หัวข้อสัมมนา

SECTION 1: Modern CFO

1. Qualification, Roles, Responsibilities, Attitudes,Point of Views and Ethics
คุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทัศนคติมุมมองและจริยธรรมของผู้บริหารทางการเงิน
- องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- การนําแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ประสบความสําเร็จ
- การปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- CFO ยุคใหม่

2. Applying Information Technology for Management and Decision Making
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
- การพัฒนาระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- การควบคุมสารสนเทศทางการบัญชียุคใหม่
- การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ Fintech

3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร Accounting Information Analysis
Technique for Management และผู้ถือหุ้น การนําข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ
การบริหาร Strategic Planning

- การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีสําหรับการจัดการธุรกิจ
- การนําข้อมูลทางการบัญชีมาวางแผนการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว
- เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกําไร
- การนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการและดําเนินงานทางการเงินในองค์กร

4. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 2: Financial Statement for Decision Making and Firm Valuation

1. Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน ปี 2564 ที่มีผลกระทบ ต่องบการเงิน
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2564 - การทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีที่มีผลกระทบ กับงบการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม (FairValue) รายได้จากสัญญา
ที่ทํากับลูกค้า (TFRS 15) สัญญาเช่า (TFRS 16) และ เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
- กรณีศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีในงบการเงิน

2. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญและเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ตีความ
- การวิเคราะห์สถานภาพของธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
- การวิเคราะห์กําไรของกิจการ
- การวิเคราะห์มูลค่าของธุรกิจ
- การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

3. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงาน
- การควบคุมต้นทุนในกิจการ
- วัดความสามารถในการทํากําไรของหน่วยงาน
- บริหารสภาพคล่องของกิจการ
- บริหารบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
- บริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. การบริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กิจการ How to create value to a company
- เป้าหมายองค์กรธุรกิจ
- การตัดสินใจทางการเงินขององค์กรธุรกิจ Investment Decisions
and Financing Decisions
- กลยุทธ์ทางการเงินในการจัดหาและจัดสรรเงินทุน (Raise and Allocate Capital)
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
- Case Study of Business and Financial Strategy

5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 3: แผนธุรกิจทางเดินสู่ความสำเร็จทางการเงิน

1. ความสําคัญของการวางแผน

2. ขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ

3. การกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร

4. หลักการวิเคราะห์สภาวการณ์ (SWOT)

5. การสร้างมูลค่าหัวใจความสําเร็จทางการเงิน

6. โครงข่ายและตัวผลักดันมูลค่า

7. แผนการเงิน แผนที่ทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ

8. ขั้นตอนและองค์ประกอบสําคัญในการทําแผนการเงิน

9. การประเมินความเหมาะสมของแผนธุรกิจผ่านแผนการเงิน

10. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจ

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 4: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. ทําไมต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

2. ประเภทของโครงการลงทุน

3. ขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

4. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านตลาด

5. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านเทคนิค

6. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ด้านการเงิน

7. สรุปเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุนในโครงการ

8. เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
- อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return)
- ดัชนีการทํากําไร (Profitability Index)
- อัตราผลตอบแทนลดค่าปรับค่า (Modified IRR)

9. สูตรและตัวอย่างการคํานวณกระแสเงินสดโครงการ

10. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรมนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
8:0 8:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba