หลักเกณฑ์การผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2161Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์การผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 (ฉบับปรับปรุง)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 2 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• แนวปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่
• การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง
• ฝึกปฏิบัติการประนอมค่าเช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสำคัญของการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่

2. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการประนอมค่าเช่า จากสถานการณ์ COVID-19
- การลดการจ่ายชำระตามสัญญา
- การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
- การเลื่อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
- การลดพื้นที่เช่าและการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

3. ตัวอย่างฝึกปฏิบัติการการประนอมค่าเช่ากรณีต่าง ๆ
- การลดค่าเช่าชั่วคราว
- การเปลี่ยนแปลงค่าเช่าชั่วคราวจากคงที่เป็นผันแปร
- การเปลี่ยนแปลงค่าเช่าจากคงที่เป็นผันแปรตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่
- การเลื่อนการจ่ายชำระค่าเช่าและเพิ่มค่าเช่างวดถัดมาตามสัดส่วน
- การขยายอายุสัญญาเช่า
- เลื่อนการจ่ายชำระค่าเช่าและเพิ่มค่าเช่าช่วงระยะเวลาขยายอายุสัญญาเช่าตามสัดส่วน
- การลดค่าเช่าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข
- การติดค้างค่าเช่าในช่วง COVID-19 และลดค่าเช่าอย่างเป็นทางการในภายหลัง
- การลดพื้นที่เช่าและค่าเช่าตลอดอายุสัญญา

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
2:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba