TFRS for NPAEs กับผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2397Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTFRS for NPAEsกับผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ใช้ในปัจจุบัน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี 4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

• ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• ตัวอย่างประกอบความเข้าใจพร้อมบันทึกบัญชี
• ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติ


วิทยากรโดย ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา
1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรุงปรุงใหม่)

2. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านสินทรัพย์
- สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
- ลูกหนี้การค้า
- เงินลงทุนในตราสารหนี้และทุน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

3. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านหนี้สิน
- ประมาณการหนี้สิน (TAS37)
- การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- ผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)
- สัญญาเช่า

4. ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
- การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (revaluation)
- การใช้หลัก fair value กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติ
- การเลือกใช้หลักการตามมาตรฐานการบัญชี
- การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินในงบการเงิน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี
- ข้อผิดพลาดอื่น ๆ

6. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba