งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2193Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

4 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
• เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
• การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำและประโยชน์ที่ได้รับของงบกระแสเงินสด

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน

5. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม

6. วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดอย่างง่าย

7. วิธีการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสด

9. เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ
- เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน
- ข้อสมมุติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

10. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
- งบประมาณขาย (Sales Budget)
- งบประมาณซื้อ (Purchasing Budget)
- งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)
- งบประมาณลงทุน

11. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
- เงินสดรับ (Cash Receipts)
- เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)
- เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

12. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba