การวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report)

รหัสหลักสูตร : 21/2141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงิน
เพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่นๆ 3 ชม.

 

• การวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report)
• กลยุทธ์การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงิน
• กลยุทธ์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงาน
ประจำปี (Annual Report)
2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
3. การนำเสนอนโยบายและภาพรวมของอุตสาหกรรมในการดำเนินงานธุรกิจ
4. การสรุปและการนำเสนอเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจ
- Operation Environment
- Financial Performance
5. วิธีการนำเสนองบการเงินพร้อมการวิเคราะห์
- แนวนอน (Horizontal Analysis)
- แนวตั้ง (Vertical Analysis)
6. การเลือกใช้ตัวเลข กราฟ แผนภูมิเพื่อประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย
- แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
- แผนภูมินํ้าตก (waterfall Chart)
- แผนภูมิเส้น (Line Chart)
- แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- รายได้หลัก และรายได้อื่น
- อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
8. แนวทางในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงิน
- การวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
- การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
- สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
9. การแสดงอัตราส่วนการเงินที่สำคัญ
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
10. การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน
12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ
13. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- วิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
- การนำเสนอปัจจัยด้านลบหรือด้านบวก
- การนำเสนอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- การใช้งานของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba