สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

รหัสหลักสูตร : 21/2232

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ปี 2564

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
• สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงในข้อกำหนด

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1.สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)

3.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
- การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาที่ตีใหม่

4.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38)

5.สรุปมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40)
- การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคายุติธรรม

6.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)

7.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3)
- การแยกความแตกต่างระหว่างการรวมธุรกิจกับการซื้อสินทรัพย์
- ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

8.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 4)

9.สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7)

10.มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในส่วนของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (TFRS 9)

11.กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

12.แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่่อง เครื่่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมููลสำหรับธุุรกิจประกันภัย

13.คำนิยามของความมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป

14.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba