การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2936Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี 4 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


• ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
• การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
• การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ขัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขาย การให้บริการและลูกหนี้อื่น
- รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสด เช็ค ตั๋วเงินหรือวิธีอื่น
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
- นโยบาย วิธีการพิจารณา และเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้
- การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล และมาตรการในการติดตามลูกหนี้
- การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้
- การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้

3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
- การประมาณการ และการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้และหนี้สูญรับคืน
- การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

4.ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร
- หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba