จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7202

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร  จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน


     หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

 

วิทยากรโดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ และดร.สัตกร วงศ์สงคราม

1. ภาวะผู้นํายุคการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับหัวหน้างาน
     - ก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหาร
     - วิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
     - ความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ แนวคิด และคุณลักษณะของพนักงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
     - แนวคิดและหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)

2. คุณลักษณะของผู้นํา (Traits of Leaders) และศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา

3. ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นํา (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม

4. เทคนิคการควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
     - Controlling with Authority : การควบคุมการทำงานโดยอำนาจหน้าที่
     - Controlling without Authority : การควบคุมการทำงานโดยปัจจัยอื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่

5. การจัดการกับอารมณ์ (EQ) ในการบริหารงาน องค์ประกอบของ EQ ที่ใช้ในการบริหารงาน

6. แนวทางในการยกย่อง ชมเชย/ตําหนิที่เหมาะสม

7. จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

8. การสร้างการยอมรับและศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

9. แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
     - แบบทดสอบสไตล์การบริหาร
     - แบบทดสอบทางอารมณ์ (EQ)
     - แบบทดสอบการสร้างการยอมรับและศรัทธา ฯลฯ

10. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองให้ตรงเป้าหมาย

11. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน

12. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จของงาน

13. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน

14. ศิลปะการพูดในการกระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง

15. จิตวิทยาในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จโดยที่ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข

16. ศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน และองค์กร

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba