Update TFRS 2564 ฉบับปรับปรุงใหม่ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE)

รหัสหลักสูตร : 21/2165FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update TFRS 2564

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
2. สินค้าคงเหลือ TAS 2
- กรณีสินค้าเช่ามาใช้ในโรงงาน รับรู้ ROU อย่างไร
- กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาสินค้า
3. ที่ดิน TAS 16
- กรณีเช่าทรัพย์สินมาใช้ในงานก่อสร้าง
- กรณีการขายทรัพย์สินที่เข้าเงื่อนไขตาม TFRS 15
- กรณีการขายเช่ากลับคืน
4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน TAS 38
5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน TAS 40
- กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันหนี้สิน
- กรณีอสังหาริมทรัพย์ไม่นำไปค้ำประกันหนี้สิน
6. การตีความประมาณการรื้อถอน TFRIC 1
- กรณีการเชื่อมโยงการตั้งประมาณการหนี้สินบูรณะรื้อถอนสถานที่กับสิทธิการใช้ทรัพย์สิน

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีฯ 

1.สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี ในช่อง Comment ก่อนเริ่ม
การอบรม และหลังการอบรม
3.การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้นกรณีไม่ปฎิบัติตาม
เงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba