การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ประมาณการ) พร้อมกรอกแบบภ.ง.ด. 51 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE)

รหัสหลักสูตร : 21/1432FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ประมาณการ)
พร้อมกรอกแบบภ.ง.ด. 51

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 2 ชม.

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


- ประมาณการคลาดเคลื่อน "ในสภาวะไม่ปกติ" จะถือเป็น "เหตุอันสมควร" ที่สามารถชี้แจง
ได้หรือไม่
- รวม Case studies จริง จากการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ประเมิ พร้อมแนวทางการชี้แจง
- ถูกต้อง!! มั่นใจ!! ไม่ถูกสรรพากรประเมิน!! ชี้จุดที่ต้องระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์ และวิธีการประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายเพื่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2564
 2. รายได้ รายจ่ายที่มีความผันแปรที่นักบัญชีต้องระวัง
  • ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ (COVID-19)
  • จัดแคมเปญพิเศษ ลด แลก แจก แถม
  • ขายทรัพย์สินของกิจการ
  • มีการลดหนี้ หรือยกหนี้ให้
  • ยอดขายต่ำ-สูงกว่าที่คาดหมายกว่าที่ประมาณการไว้
  • หนี้สงสัยจะสูญ หรือหนี้สูญ
  • การลดการผลิต
  • การเลิกจ้างพนักงาน
 3. เทคนิคการประมาณการกลางปี ไม่ให้คลาดเคลื่อน เกิน25% ของกำไรสุทธิทั้งปี
 4. แนวทางพิจารณา “เหตุอันสมควร” ที่ต้องรู้เมื่อมีการประมาณการคลาดเคลื่อน พร้อมการเขียนชี้แจงถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ
 5. กรณียื่นล่าช้า/ ยื่นภาษีขาดเกินกว่า 25% จะขอลด-งดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มอย่างไร
 6. Case Studies จริงที่ทำให้การประมาณการ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 พร้อมแนวทางแก้ไข
 7. กรอกแบบ ภ.ง.ด.51 อย่างไร? ไม่ถูกสรรพากรประเมิน พร้อมจุดที่ต้องระวัง
  • การประมาณการกำไรสุทธิโดยเสียภาษีกึ่งหนึ่งของรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
4.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
6.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการนับชั่วโมงผ่าน Facebook Live

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทำบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจำนวน 1.5 ชม. แทนการนับชั่วโมง CPD ได้
จำนวน 1 ชม. (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนใน Google Forms
3.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี” ในช่อง Comment
ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง (ไม่เกิน 2 ชม.ต่อครั้ง)
2.ยืนยันตัวตนโดยการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ในช่อง Comment ก่อนเริ่มการอบรม และหลังการอบรม
• ผู้สอบบัญชี ต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ผู้สอบบัญชี
• กรณีนับชั่วโมงทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้เข้าสัมมนาต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเลขที่
ผู้สอบบัญชี พร้อมระบุ “นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี”
** การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสิทธิส่วนบุคคล ต้องเข้าอบรมด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่ปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 2:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (ผู้ทำบัญชีนับชั่วโมงได้ และ CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba