บทสรุป...กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ Summary of PDPA and Document Management

รหัสหลักสูตร : 21/3595FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บทสรุป...กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
การบริหารจัดการเอกสารต่างๆ
Summary of PDPA and Document Management


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• กฎหมายฉบับนี้ มี Timeline เริ่มประกาศ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในปี 2562 และมีการเลื่อนกำหนดบังคับใช้ในเวลาต่อมา และบังคับใช้ล่าสุดใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
• องค์กรของท่าน มีมาตรการการป้องกันความปลอดภัย จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในปัจจุบัน
ที่มีเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งในการบริหารงานนั้น มีข้อมูลส่วนบุคคลมากมาย ที่จะต้อง
บริหารจัดการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการใช้
เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
• ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นกับการไม่รู้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ บทลงโทษ...มีโทษปรับไม่เกิน
5 ล้านบาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา


1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต

2.บทบาทของกรรมการของผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท
จะต้องดำเนินการบริหารจัดการอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3.สรุปสาระสำคัญและประเด็นปัญหาของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
หลักพื้นฐาน ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ขอบเขตของการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล
• รายละเอียดการแจ้งข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บรวมรวบ วัตถุประสงค์ในการใช้
• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
• เงื่อนไขการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สิทธิ์ในการเข้าถึง หรือลบทำลายข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• ระยะเวลาในการแจ้งเตือนกรณีข้อมูลรั่วไหล

4.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview
of Personal Information/ Data Protection (Privacy) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร? ในขอบเขตของงาน HR

5.บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office)
ในการบริหารจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.หลักการและแนวทางว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนของ
กฎหมาย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.แนวทางและเทคนิคในการขอความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องใช้ฐานใด?
ในการบริหารจัดการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

8.Check – List รายละเอียดความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ระบบปฏิบัติการ
ระบบเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

9.สรุปข้อกฎหมายและบทลงโทษ ทั้งโทษทางอาญา โทษปรับทางปกครอง และโทษ
ปรับทางแพ่ง

10.ถาม-ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
7. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba