หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน (รุ่นที่ 2)

รหัสหลักสูตร : 21/1698

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.

 
พิเศษ!!!
เข้า 2 ท่านลดทันที 500 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่รวมโปรโมชั่นอื่น)

• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
• หลักเกณฑ์การตรวจเอกสารรับ-จ่ายและข้อบังคับขององค์การมหาชน
• การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
• ผลกระทบในทางภาษีกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขององค์การมหาชน

 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

2. การตรวจเอกสารรับ-จ่ายตามหลักเกณฑ์สรรพากรและข้อบังคับขององค์การมหาชน
ว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณ


3. การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับองค์การมหาชน
• รายการบังคับที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินเอกสารประกอบที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
• การออกใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินและการส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
• วิธีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีรายการผิดพลาดที่ถูกต้อง
• การออกใบเสร็จรับเงินกรณีชําระเงินในรูปแบบต่างเช่นเงินสดเช็คโอนผ่านธนาคารบัตรเครดิต
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

4. การตรวจสอบใบกํากับภาษีซื้อ, ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ, ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
• จุดที่ต้องตรวจสอบและระวังเกี่ยวกับใบกํากับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้

5. วิธีการจ่ายเงินการบันทึกรายการจ่ายการกําหนดหลักฐานการจ่ายที่ผู้รับเงินออกให้

6. การตรวจกระทบยอดรายจ่ายกับยอดนําส่งภาษีหักณที่จ่ายเช่นภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 53,
ภ.ง.ด. 54 เป็นต้น


7. การตรวจสอบเอกสารการหักภาษีณที่จ่ายกรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax

8. การจ่ายเงินยืมและเงินสดย่อยวิธีการการบันทึกทะเบียนคุมการตรวจสอบเงินสดย่อย
คงเหลือ


9. การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนสําหรับองค์การมหาชน- เงินสนับสนุน
จากภาครัฐ- รายได้จากกิจกรรมต่างๆ

10. การจัดทําและการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขององค์การมหาชน (ผลกระทบในทางภาษี)

• สินทรัพย์
• หนี้สิน
• ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น
• รายได้จากงบประมาณ, การให้บริการ, ดอกเบี้ย
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
• ค่าใช้จ่ายบุคลากร, การฝึกอบรม, การเดินทาง
• ต้นทุนการให้บริการ
• ค่าวัสดุและค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายอื่น
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 4:0 2:0 4:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba