COVID-19 กับผลกระทบในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 23/4138FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

COVID-19 กับผลกระทบในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. Supply Chain กับวงจรเศรษฐกิจในระดับประเทศ และในระดับโลก เศรษฐศาสตร์มหภาคและ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับความสำคัญของการแสดงข้อมูลการเงินในงบการเงิน

2. Market segmentation Strategy ของผู้ประกอบการมีผลกับการพิจารณาผลกระทบจาก
COVID-19 อย่างไร

3. ผลกระทบทางด้านการเงิน การผลิต การบริหารจัดการ อุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทันทีหรือ
ผลกระทบต่อเนื่องเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

4. ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดกับความไม่แน่นอนของประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย

5. ตัวอย่างผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินที่นักบัญชีต้องหยิบยกมาพิจารณา

ด้านสินทรัพย์
5.1) สินทรัพย์ทางการเงิน
• ลูกหนี้การค้า – ปิดกิจการชั่วคราว ปิดกิจการถาวร
• ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม – ความสามารถในการชำระหนี้ เกณฑ์การผ่อนผัน
• เงินลงทุน - ตีราคามูลค่ายุติธรรม เฉพาะเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนอื่นๆ ราคาทุน ตัดจำหน่าย
ทดสอบการด้อยค่า
5.2) สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
• สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม Capitalised? ROU – Right of Use – PAEs –ข้อผ่อนปรน
ของสภาวิชาชีพบัญชี
5.3) สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อรอการขาย
ด้านหนี้สิน
5.4) เงินกู้ยืม – Allocation ระหว่างหนี้สิ้นหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียนจากการปรับปรุงข้อตกลงกับเจ้าหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ด้านรายได้
5.5) รายได้จากการขาย / รายได้จากการให้บริการ จะถูก หรือรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้นหรือไม่ หรือต้อง Deferred
ออกไปสำหรับสินค้า / บริการในระหว่างถูก lock down และ เมื่อหันมาขายสินค้าออนไลน์
5.6) Tax point เมื่อเปลี่ยนมาขาย ออนไลน์ ส่วนลด ของแถม ระบุในใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร
5.7) กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รายได้จากการใช้วัตถุดิบ BOI ไปผลิต จะนำเสนอเป็นรายได้ BOI
หรือกลายเป็น NON_BOI
5.8) ค่าใช้จ่ายในการประมาณการจากผลกระทบ สำรองสินค้าล้าสมัย สำรองหนี้สูญ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการผลิต จะยังคงนำเสนอเป็นต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายบริหาร

6. สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป
• Cryptocurrency, Digital Currency กับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ - จะลด Barrier ในปัจจุบันพวก
exchange rate gain/loss
• นโยบายการ recover ของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก จากการใช้นโยบายการเงิน การคลังของภาครัฐ
เช่น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย,การลงทุนภาครัฐ,การคลัง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba