กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

•ด่วน!!!! ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงาน ในช่วง โควิด-19

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง

• อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อ 20 ปี จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

• ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และมีจำนวนวันลาคลอดเพิ่มขึ้น • กรณีนายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้าง ถ้าหากลูกจ้างไม่ยินยอม ทำได้หรือไม่?

• กรณีย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ยินยอม จะต้องทำอย่างไร? • ค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลา กรณีไม่จ่ายจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

• การกําหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน ระหว่างลูกจ้าง ชาย-หญิง มีหลักเกณฑ์อย่างไร? • การกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน วันลาเพื่อกิจธุระจําเป็น

• คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ในการใช้กฎหมายแรงงาน สำหรับการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในการฟ้องร้องคดี

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นปัญหา...ที่นายจ้างและHR ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7

• การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่

• ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และจำนวนวันที่มีสิทธิลา

• อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน

การย้ายสถานประกอบกิจการ

ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

การมอบหมายงานในหน้าที่

คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน

• เวลาทำงานปกติ (regular working times)

• เวลาพัก (Rest period)

• วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)

• วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)

• วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)

• วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

• กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่

6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

  • องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?

  • กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา 
  • ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

  • หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
  • กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  • กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba