ผลกระทบ...พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงาน HR

รหัสหลักสูตร : 21/3527

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

HTML Source EditorWord wrap


ผลกระทบ...พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงาน HR
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

   - อย่างไรที่ถือเป็นข้อมูลของลูกจ้างในทางกฎหมาย
   - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับงาน HR อย่างไร?
   - นายจ้างและฝ่าย HR ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
   - สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกจ้าง
          - เอกสารประเภทใด ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   - ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   - ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลเก็บรวบรวมไว้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่และ การจัดเก็บจะต้องปฏิบัติอย่างไร?และจะต้องขอความยินยอมอย่างไร?

   - ข้อมูลส่วนบุคลประเภทใดสามารถเก็บได้และห้ามเก็บรวบรวม
   - การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทำอย่างไร? ไม่ผิด พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล
   - ข้อมูลแต่ละประเภทของลูกจ้าง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ มีลักษณะอย่างไร
   - ข้อมูลที่เก็บมาก่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ จะต้องทำอย่างไร?
   - ข้อมูลชีวภาพต่างๆ ที่นำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา ภาพจำลองใบหน้า
4. การขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าย HR จะต้องทำอย่างไร?
   - ความต้องการ (Requirement)
   - บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ ผู้เยาว์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
   - ข้อมูลที่ไม่ต้องขอความยินยอมมีลักษณะอย่างไร
   - การถอนความยินยอม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าย HR จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
   - ข้อมูลประเภท “ข้อมูลห้ามจัดเก็บ”เช่น เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพฯลฯ (ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยฝ่าย HR)
   - ข้อยกเว้นในการเก็บข้อมูลห้ามจัดเก็บมีกรณีใดบ้าง
   - การแจ้งขอเก็บรวบรวมข้อมูล ควรจะแจ้งเมื่อไหร่? และแจ้งอย่างไร? (สามารถแจ้งด้วยวาจาได้หรือไม่)
   - ความสำคัญของการแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลทราบ
   - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลตนเองอย่างไร?
   - การแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
   - แนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ผิด พ.ร.บ.
   - ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือหรือต่างประเทศ
   - การบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 39
6. การจัดทำ“หนังสือแบบขอความยินยอมพนักงาน” ในการขอเก็บรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
   - แนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ผิด พ.ร.บ.
   - รายละเอียดสำคัญในหนังสือแบบขอความยินยอมพนักงาน
   - หากนายจ้างต้อง เก็บรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของลูกจ้าง นายจ้างจำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างทุกครั้งหรือไม่
   - การขอความยินยอมจากลูกจ้างในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร เมื่อไหร่ต้องชี้แจงอะไรบ้าง
   - โทษปรับหากไม่แจ้งของความยินยอม
7. แนวทางการแก้ไขเอกสารในฝ่ายบุคคล ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดทำหนังสือ ขอความยินยอมผู้สมัครงาน
   - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
   - ใบสมัครงาน (Application Form)
   - สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
   - ข้อมูลประกันสังคม
   - ทะเบียนประวัติลูกจ้าง
   - ใบขอเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ พนักงาน
   - ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก เป็นต้น
   - การจัดทำหนังสือขอความยินยอม
   - ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
8. บทโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง ที่นายจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ต้องระวังหากเก็บรวม/ใช้ /ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง
   - การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
   - โทษจำคุก และปรับ(โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท)
   - กรณีใดบ้างได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นความผิด
9. ถาม-ตอบ
 
 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba