Transfer Pricing Law and Development กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

Course Code : 21/8338/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 6,420 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 7,490 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


Transfer Pricing Law and Development กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด!! การปรับปรุงรายได้-รายจ่าย (Adjustment) ใช้บังคับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2564
• Update กฎหมาย Transfer Pricing
• หลักเกณฑ์การยื่น Disclosure Form
• กฎหมาย Transfer Pricing ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน เรื่องของการประเมินราคาตลาด

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำ
เสนอผู้บริหารความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดในประเทศไทย

2. กฎหมายลูกที่ออกมาใหม่ ในปี 2563 และในปี 2564 และที่กำลังจะออก
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2563)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 400)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ การยื่น Disclosure Form
• กฎหมายลูกที่กำลังจะออกเร็วๆ นี้
• ประเด็นไหนที่ต้องตามให้ทัน
• ประเด็นไหนเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษี
• ประเด็นไหนต้องเปลี่ยนเพื่อรองรับกฎหมายใหม่

3. ความแตกต่างของธุรกรรมที่ถูกควบคุม VS ธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม

4. วิธีการกำหนดราคา (Benchmark) มีผลกับการถูกสรรพากรปรับปรุงรายได้รายจ่าย
อย่างไร

• กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการหาราคาตามที่กฎหมายกำหนดต้องทำอย่างไร

5. วิธีการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
• Primary Adjustment
• Secondary Adjustment (Deem dividend หรือ Deem interest) คืออะไร
• ภาษีใดบ้างที่ต้องเสียกรณีโดนประเมินเรื่อง Transfer Pricing เช่น ประเด็นหัก ณ ที่จ่าย
จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ต่อเลยหรือไม่

6. ความสำคัญของตัวชี้วัดทางการเงินกับการปรับปรุงรายได้รายจ่ายของสรรพากร

7. Corresponding adjustment คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้เสียภาษี
• รายการระหว่างกัน ในประเทศ
• รายการระหว่างกัน นอกประเทศ

8. การมีข้อกําหนดด้านพาณิชย์หรือด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครืออย่างไรที่จะถือว่า
มีการถ่ายโอนกําไร

• ข้อกําหนดที่แตกต่างจากที่ควรกําหนดหมายความว่าอย่างไร
• ลักษณะที่สรรพากรมองว่าจะมีการถ่ายโอนกําไรซึ่งกันและกัน
• เงื่อนไขการชําระเงินจะมีประเด็นในการตรวจสอบหรือไม่
• ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไร

9. การวางแผนด้านการเงินระหว่างกัน Thin Capitalization มีผลกับภาษีอากรอย่างไร
• การกำหนดนโยบาย
• การให้กู้ยืมโดยอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงระหว่างกัน
• การกำหนดสัดส่วนหนี้สินระหว่างกัน
• ตัวอย่างธุรกรรมในการทำ Thin Capitalization ที่สามารถทำได้

10.การวางแผนการเรียกเก็บบริการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
• การกำหนดนโยบาย
• การให้บริการระหว่างกัน
• การเรียกเก็บเงินค่าบริการ พร้อมตัวอย่าง
• การบริการเพื่อประโยชน์ของความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น

11.การวางแผนเรื่องของ Branding Company และการจ่ายค่าสิทธิ
• DEMPE concept
• การจ่าย royalty ที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

12. การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)
• หลักการขอคืนภาษีจะขอคืนได้ภายในกี่ปี
• จะยื่นแบบใดในการขอคืน
• กรณีถูกปรับรายได้หรือรายจ่ายหากมีภาษีที่ต้องขอคืนสรรพากรจะตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
• สามารถใช้หลักการขอคืนตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หรือไม่

13.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยายบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

Instructor

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

Location

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba