เกณฑ์คงค้าง ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (หลักสูตรใหม่ปี2564)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 23/4149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.เกณฑ์คงค้างกับรายงานทางการเงิน

- ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของข้อมูลในรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

- เกณฑ์คงค้างกับเกณฑ์สิทธิ์ ความเหมือนที่แตกต่าง

- สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน คืออะไร

- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน            

2.เกณฑ์คงค้างกับสินทรัพย์ทางการเงิน

- การแบ่งประเภทของเงินลงทุน กับวิธีการนำเสนอมูลค่าในรายงานทางการเงิน

- หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด กับหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แตกต่างกันอย่างไร

- ความสัมพันธ์ของลูกหนี้การค้ากับรายได้จากการขาย หรือการให้บริการ

- หนี้สงสัยจะสูญ

3.เกณฑ์คงค้างกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

3.1 เกณฑ์คงค้างกับสินค้าคงเหลือ

     - มูลค่าของสินค้าคงเหลือในส่วนที่เป็นวัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป จะตัดยอดปริมาณ และมูลค่า ณ วันสิ้นงวดอย่างไร 

     - การเคลื่อนไหวในรายงานสินค้าคงเหลือ สัมพันธ์กับเงื่อนไขการขาย และเงื่อนไขการสั่งซื้ออย่างไร 

     - การตัดยอดบิลขายสินค้า หรือบิลจากการให้บริการใบสุดท้ายดูอย่างไร

     - การตัดยอดบิลซื้อทำอย่างไรให้ได้ยอดตามความหมายเกณฑ์คงค้าง

     - ส่วนลดจากการซื้อ ต้นทุนการกู้ยืม จะต้องรวมเป็นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีใด

 3.2 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

     - การตัดยอดสินทรัพย์ถาวรที่พร้อมใช้ กับสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ หรือก่อสร้าง ทำอย่างไรให้ครบถ้วน

     - การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ผลกระทบต่อการบันทึกค่าเสื่อมราคาในรอบระยะเวลาบัญชี

     - ที่ดินกับการคิดค่าเสื่อมราคา ทำอย่างไร

4.เกณฑ์คงค้างกับหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

     - ประมาณการรายการหนี้สินอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หรือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบริหาร ที่ค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด

     - การขอผ่อนผันการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ของกิจการ กิจการจะต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีในรายงานทางการเงินอย่างไร

5.เทคนิคการแก้ปัญหาการจัดทำรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับเกณฑ์คงค้าง

     - การจัดทำรายละเอียดประกอบรายการคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

     - รายการข้ามงวดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน หรืองบกำไรขาดทุน

     - การทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

     - รายการค้างรับ ค้างจ่ายต้นงวดบัญชี กับการปรับปรุงรายการทางบัญชีสิ้นปี

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba