ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้และการทำสัญญาจ้างของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8316/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้และการทำสัญญาจ้าง
ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


•กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจ้างชาวต่างชาติ
•การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
•ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบเมื่อจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย
• กฎหมายภาษี
• กฎหมายแรงงาน
• กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย มีหลักใน
การพิจารณาอย่างไร

• หลักถิ่นที่อยู่
• หลักแหล่งเงินได้

3. รายได้ของชาวต่างชาติที่ต้องนำมาเสียภาษีในไทย
• กรณีชาวต่างชาติมีรายได้นอกประเทศไทยต้องเสียภาษีอย่างไร
• กรณีชาวต่างชาติเป็นพนักงานในบริษัทไทยคำนวณภาษีอย่างไร ต้องพิจารณา 180 วันหรือไม่
• จ้างชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาโดยไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทต้องเสียภาษีอย่างไร
• รายได้จากสวัสดิการที่บริษัทมอบให้กับพนักงานานชาวต่างชาติต้องนำมาคำนวณเสียภาษีหรือไม่

4. ปัญหาการให้สวัสดิการแก่ชาวต่างชาติที่แตกต่างจากลูกจ้างในไทย
เป็นประเด็นในการตรวจสอบของสรรพากรหรือไม่

• การให้บุตรของชาวต่างชาติเรียนนานาชาติ
• การให้ที่อยู่อาศัยราคาแพง
• ให้เงินเดือนแก่ภริยาชาวต่างชาติ
• เงินเดือนที่ให้สูงกว่าลูกจ้างในไทย
• ให้ใช้รถหรูราคาแพง
• จ่ายค่า Member fitness ตลอดระยะเวลาการทำงาน
• จ่ายค่าประกันชีวิตให้ภริยา และบุตรของลูกจ้างชาวต่างชาติ
• ออกค่าภาษีให้
• จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมื่อต้องการกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างประเทศ

5. การวางแผนภาษีให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย วางแผนอย่างไร
ให้ประหยัดภาษี


6. ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบเกี่ยวกับการจ้างชาวต่างชาติ
• เสียภาษีถูกต้องหรือไม่
• ให้สวัสดิการโดยไม่มีเหตุสมควรเลือกปฏิบัติ
• เงินเดือนสูงเกินไปโดยไม่มีเหตุสมควร
• กรณีชาวต่างชาติไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสรรพากรไม่ยอมให้ลงเป็นรายจ่ายเพราะถือว่าพิสูจน์ผู้รับไม่ได้

7. การนำอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้เพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนของ
ชาวต่างชาติ


8. การนำส่งภาษีแทนชาวต่างชาติ
• กรณีบริษัทเป็นผู้เสียภาษีแทนแล้วคำนวณภาษีขาด ใครต้องรับผิด
• กรณีชาวต่างชาติทำงานระหว่างปี ต้องนำส่งภาษีอย่างไร
• กรณีชาวต่างชาติไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะใช้เลขใดแทน
• Work Permit มีผลกับการเสียภาษีหรือไม่
• กรณีชาวต่างชาติมีรายได้อื่นนอกจากเงินเดือนต้องคำนวณอย่างไร
• สวัสดิการที่ให้กับชาวต่างชาติต้องนำไม่คำนวณภาษีทุกกรณีหรือไม่
• กรณีชาวต่างชาติเสียชีวิตระหว่างปี

9. สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติ พร้อมตัวอย่าง ที่สรรพากรยอมรับ
• มีวิธีการเขียนสัญญาอย่างไร
• สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน
• สัญญาจ้างทำของ
• สัญญาที่ปรึกษา

10. ปัญหากรณีการฝากทำเอกสารอนุญาตการเข้าทำงานของ
ชาวต่างชาติ Work Permit

• กรณีบริษัทหนึ่งรับฝากทำ Work Permit อีกบริษัทหนึ่งเป็นนายจ้างที่แท้จริง
หากชาวต่างชาติลาออกใครต้อง
• จ่ายเงินชดเชย
• จะมีปัญหาการลงรายจ่ายของบริษัทหรือไม่

11. ความรับผิดกรณีชาวต่างชาติมีภาษีอากรค้างใครต้องรับผิดชอบ
• ชาวต่างชาติต้องการออกนอกประเทศแต่ออกไม่ได้เพราะมีอากรค้าง ใครต้องรับผิดชอบ
• ถูกประเมินภาษีเพราะไม่เสียภาษีหรือเสียไม่ครบ
• ยังไม่ถูกประเมินแต่ถูกเรียกพบต้องปฏิบัติอย่างไร
• กรณีถูกกักตัวไม่ให้ออกนอกประเทศเพราะไม่มีใบอนุญาต

12. บทลงโทษกรณียื่นเสียภาษีขาด ไม่ครบ ไม่ยืน

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba