สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9 พร้อม Update วิธีปฏิบัติ ข้อผ่อนปรน ล่าสุด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/2286Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ
TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9
พร้อม Update วิธีปฏิบัติ ข้อผ่อนปรน ล่าสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 4 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้
 

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ทํากับลูกค้า

- หลักการสําคัญในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อนและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15

2. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- หลักการสําคัญของสัญญาเช่าตาม TFRS16
- การพิจารณาสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- การบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
- วิธีปฏิบัติสำหรับข้อผ่อนปรนในการรับรู้รายการสัญญาเช่าในช่วง Covid 19

3. สรุปใจความสําคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
สำหรับการจัดประเภทรายการ
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
- การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง
- วิธีปฏิบัติสำหรับข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินใน
ช่วงสถานการณ์ Covid 19

4. ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับนี้

5. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba