การปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

รหัสหลักสูตร : 21/2237

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุนที่นักบัญชีต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
1.1 สิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริม
1.2 เงื่อนไขในบัตรส่งเสริม
2.การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ BOI และ NON-BOI
2.1 ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี
2.2 ลักษณะและส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี
3.ประเภทเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการ BOI และ NON BOI
3.1 เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
3.2 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3.3 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ
4.แนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ถาวร) สำหรับกิจการ BOI รวมทั้งกิจการที่มีทั้ง BOI และ NON-BOI
4.1 การรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวร
4.2 การกำหนดรหัสสินทรัพย์ถาวร (ID Assets)
4.3 การกำหนดอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ
4.4 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
4.5 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
5.แนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการ BOI รวมทั้งกิจการที่มีทั้ง BOI และ NON-BOI
5.1 ประเภทสินค้าคงเหลือ
5.2 การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
5.3 การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
5.4 การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
5.5 การตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเสื่อมคุณภาพ (Provision)
6.หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
6.1 วันเริ่มมีรายได้วันแรกสำหรับกิจการ BOI
6.2 การนับระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7.หลักเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
8.หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่ายกรณีกิจการมีทั้ง BOI และ NON-BOI
8.1 หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยรายได้
8.2 หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
9.การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชีสำหรับกิจการ BOI
10.การปรับปรุงรายการบัญชีก่อนการปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
10.1 การปรับปรุงรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า
10.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
10.3 การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
10.4 การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
10.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
11.ขั้นตอนการปิดบัญชี
11.1 ปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
11.2 ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
11.3 ปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปยังบัญชีกำไรสะสม
12.การคำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับกิจการ BOI ตามประกาศกรมสรรพากร
12.1 การคำนวณกำไรและขาดทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
12.2 รายได้ที่นำไปคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
12.3 กิจการมีทั้งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI)
12.4 การนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับยกเว้นภาษีฯไปหักออกจากกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังยกเว้นภาษีฯ
13.ขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
13.1 แยกลงบัญชีรายรับ – รายจ่ายของแต่ละโครงการ
13.2 ยื่นแบบขอใช้สิทธิและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้การรับรอง
13.3 เอกสารที่ต้องเตรียมให้ผู้สอบบัญชี
14.เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า (มาตรา 35)
15.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba