แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

รหัสหลักสูตร : 21/2251

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• UPDATE แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับสำคัญ
• ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ
• การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1.มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (ฉบับที่ 2)
- เอกสารที่ต้องจัดทำในระบบสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องและกระบวนการควบคุมสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในอุตสาหกรรม
- การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำบัญชีสินค้าให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี
- การบันทึกบัญชีกรณีสินค้าตกรุ่น ล้าสมัย
- การบันทึกบัญชีการทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
 2. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและประเด็นในการนำเสนองบการเงิน (ฉบับที่ 8)
- นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประมาณการ
- เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 10)
3. มาตรฐานการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ฉบับที่ 16)
- วิธีการตรวจสอบว่าสินทรัพย์ถาวรมีหลักเกณฑ์การรับรู้เริ่มแรกและภายหลัง
- หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สินใหม่
- วิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ และ ข้อควรระวัง
 - การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 19 )
- ผลกระทบทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
5. มาตรฐานการบัญชีต้นทุนการกู้ยืม (ฉบับที่ 23)
- ดอกเบี้ยกับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารนำมารวมเป็นต้นทุนของสินค้าได้หรือไม่
- ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีหรือไม่ต้นทุนการกู้ยืม เช่นดอกเบี้ยที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- การเริ่มต้นและสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- ข้อดีและข้อเสียของการบันทึกดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์
6. มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ฉบับที่ 37)
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
- หลักเกณฑ์การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามแนวทางการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
- การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกิจการที่บันทึกตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- การบันทึกหนี้สูญให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- การตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะมีการบังคับให้ทำหรือไม่และมีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะตัดบัญชีหนี้สูญได้
7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ฉบับที่ 15)
- หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการรับรู้รายได้
- การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า
- การรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บริการ
8. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- หลักการรับรู้ธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลีสซิ่ง
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba