การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4099

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


บรรยายโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)
   1.1 หลักการทั่วไปของการรับรู้รายได้จากทำสัญญาที่ทำกับลูกค้าตาม TFRS 15
   1.2 วิธีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก
         ขายสินค้าพร้อมติดตั้งและขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
   1.3 การให้บริการที่มีระยะสัญญาและการดำเนินงานยาวเกิน 1 รอบบัญชี
         จะรับรู้รายได้อย่างไร
   1.4 ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์
         หรือกิจการผ่อนชำระมีหลักเกณฑ์อย่างไร
   1.5 กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร
         ในการบันทึกบัญชี
2.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
   2.1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรับรู้ Right of Use ตาม TFRS 16
   2.2 การซื้อสินทรัพย์ที่ได้มาโดยการเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
         หรือค่าใช้จ่าย
   2.3 การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์
         กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และต้องคิดค่าเช่า หรือค่าบริการหรือไม่
   2.4 สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไร
         ที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
   2.5 กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease)
         กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์
3.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
   เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
   3.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
         สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์
         และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   3.2 การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคาร
         หรือไม่มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
   3.3 ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคาร
         หรือไม่
   3.4 กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์
         เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
   3.5 การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์
         ทุกชนิดหรือไม่
   3.6 กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
         เมื่อใด
4.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
   4.1 การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
         มีหลักเกณฑ์อย่างไร
   4.2 ประเภทของสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   4.3 การบันทึกบัญชี และวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
5.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS 37)
   5.1 ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สิน
         หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน
   5.2 เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่าย
         หนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
   5.3 วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   5.4 ประโยชน์ของการจัดทำประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
         ที่อาจเกิดขึ้น ต่อข้อมูลในงบการเงิน
6.การแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายการบัญชี
   การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)
   6.1 มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลง
         นโยบายการบัญชีเมื่อใด
   6.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร
         และต้องทำการปรับปรุงงบการเงินอย่างไร
7. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba