เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 23/4143/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.วัตถุประสงค์ของจัดทำงบการเงินโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

2.ระบบการควบคุมภายในของกิจการกับการใช้เทคนิคการตรวจสอบงานบัญชีในการทำบัญชีและงบการเงิน

3.เทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็นต่อกระบวนการจัดทำงบการเงินเพื่อใช้ในการเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชีและข้อมูลทางการเงิน

    3.1 เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting)

          - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน

          - การใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการร่วมกับการวิเคราะห์รายการและเทคนิคการตรวจสอบเอกสาร

    3.2 เทคนิคการติดตามรายการ (Tracing)

          - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการติดตามรายการในกรณีต่างๆ เช่นการวิเคราะห์รายการค้างรับหรือค้างจ่าย รายการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

          - วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนผ่านรายการย้อนกลับจากงบทดลองไปสู่เอกสารประกอบการลงบัญชี

    3.3 เทคนิคการตรวจดู (Inspection)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจดูต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการตรวจดู

         - การตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หลักฐานทางกฎหมาย หลักฐานทางกายภาพ กับความสัมพันธ์ต่อความถูกต้องของเนื้อหาสาระ ปริมาณ มูลค่า และความมีอยู่จริง ของรายการในงบการเงิน

         - การตรวจสอบดูรายการบัญชีและการบันทึกบัญชีควบคู่กับเทคนิคอื่น

     3.4 เทคนิคการตรวจนับ (Counting)

        - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจนับต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคนี้

       - รายการในงบการเงินที่สามารถใช้เทคนิคการตรวจนับเพื่อดูความมีอยู่จริง สภาพของสิ่งที่ตรวจนับ ปริมาณ และวิธีการเก็บรักษา

      3.5 เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ (Vouching)

        - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และข้อควรระวัง

        - วิธีการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและเอกสารประกอบ เพื่อให้ได้ความเพียงพอของข้อมูล, ความน่าเชื่อถือ ,ความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในเนื้อหาสาระ

     3.6 เทคนิคการคำนวณ (Recomputation)

        - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคำนวณ และข้อควรระวัง

        - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการคำนวณเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเลขในการบันทึกบัญชี

     3.7 เทคนิคการสอบถาม (Inquiry)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสอบถามต่อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน และข้อควรระวัง

         - ประเภทของข้อมูลที่สอบถามได้จากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ

     3.8 เทคนิคการตรวจทาน (Verification)

         - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจทานกับความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

         - การหาหลักฐานยืนยันข้อสมมุติฐานในการจัดทำงบการเงินกับรายการทางบัญชีต่างๆ

4. เทคนิคการทำงานของผู้สอบบัญชีที่ผู้ทำบัญชีสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้สมบูรณ์

     4.1  เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation)

        - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์

       - การใช้เทคนิคสังเกตการณ์ในงานด้านบัญชี เช่นการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ, การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการหรือระเบียบการทำงานของกิจการ

       - น้ำหนักของความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากการสังเกตการณ์ที่นักบัญชีต้องระวัง

  4.2 เทคนิคการขอคำยืนยัน (Confirmation)

        - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน และข้อควรระวัง

        - การขอคำยืนยันข้อมูลกับบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอก และความเชื่อถือได้

        - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน

  4.3  เทคนิคการตรวจสอบหารายการผิดปกติ (Scanning)

       - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจหารายการผิดปกติ และข้อควรระวัง

       - รายการผิดประเภทบัญชี, รายการผิดปกติ, รายการบันทึกบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เลือกใช้

  4.4 เทคนิควิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical)

       - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

       - เทคนิคการ เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนทั้ง vertical และ Horizontal

       - การเปรียบเทียบทั้ง Quantitative และ qualitative และการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลกับคู่บัญชี

       - ผลที่คาดการณ์จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

5. ลักษณะหลักฐานทางบัญชีที่นักบัญชีจะได้จากการใช้เทคนิคต่างๆ ในรูปแบบ เอกสาร ข้อมูล สมมติฐาน

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคต่างๆ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba