หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ

รหัสหลักสูตร : 21/3508

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมคณะกรรมการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

● การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ต้องประกาศ นสพ. และส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับหรือไม่
● บริษัทจะ ส่งหนังสือเชิญประชุม...นอกเหนือจากทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่ เช่น ให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง,ส่งผ่าน e-mail
● คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ประกาศเป็น...ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยได้หรือไม่?
● กรณี “ประทับตราเซ็นต์” บนเช็ค การลงลายมือชื่อ โดยไม่มีการประทับตราจะต้องแก้ไข โดยมติผู้ถือหุ้นหรือมติกรรมการ?
● การลงคะแนนเสียง Vote ในการประชุมกรรมการเป็นอย่างไร? นับคะแนนเสียงด้วยวิธีใด?
● ผลการประชุมผ่าน Video Conference เป็นมติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? ฯลฯ
● สรุป กรณีที่ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของกฎหมาย

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา (การประชุม ผู้ถือหุ้น)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมาย
- ใครมีสิทธิ? เข้าร่วมการประชุม
- วิธีการประชุมองค์ประชุมประธานที่ประชุม
- ผู้มีสิทธิลงคะแนนวิธีการลงคะแนน
- การมอบฉันทะให้ลงคะแนน
- มิติของที่ประชุมกรณีต่างๆ
2. ประเภทของการประชุมความหมายและรายละเอียดต่างๆที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
- การประชุมสามัญ
- การประชุมวิสามัญ
3. การประชุมวิสามัญสามารถดำเนินการจัดประชุมในกรณีใดบ้างและมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- ใคร? เป็นผู้เห็นสมควรในการจัดประชุมวิสามัญ
- บริษัทขาดทุนจำนวนเท่าไหร่? จึงเรียกประชุมวิสามัญ
- ผู้ถือหุ้น หากต้องการเรียกประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร
4. กรณีการเรียกประชุมวาระการประชุมต่างๆ
- อำนาจ หน้าที่ในการเรียกประชุมคือใคร?
- กรณีกรรมการเพียงคนเดียวเรียกประชุมสามารถปฏิบัติได้หรือไม่
- การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์และไปรษณีย์ตอบรับ
- ข้อความสำคัญ ในคำบอกกล่าวในการประชุม
5. การลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และไปรษณีย์ตอบรับจะต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง
- กรณีการประชุมปกติ
- มติพิเศษต่างๆ
6. การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
- รายละเอียดในการประชุมวาระต่างๆ
- ระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องอะไรบ้าง
- วาระเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- กรณีใดบ้างผู้ถือหุ้นสามารถขอเพิกถอนมติของที่ประชุมได้
- คำว่า “เรื่องอื่นๆ” ที่ระบุในข้อสุดท้าย
7. การจัดทำรายงานการประชุม
- รายละเอียดที่จะต้องจดรายงานการประชุม
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดรายงานเพื่อเป็นเอกสารแนบท้าย
- ใคร? จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานอย่างไร?
- สถานที่..สำหรับจัดเก็บรายงานการประชุมคือที่ไหน
8. กรณีการจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่
9. บทลงโทษเกี่ยวกับการประชุมที่ต้องระมัดระวังตามหลักเกณฑ์กฎหมาย

หัวข้อสัมมนา (การประชุม กรรมการ)

1. สาเหตุ..ของความผิดพลาดในการประชุมกรรมการ
- การมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
- การลงคะแนนเสียง Vote มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- กรณีไม่เข้าร่วมประชุม แต่สร้างหลักฐานเท็จ
- ความเข้าใจผิดระหว่างการประชุมกรรมการกับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
2. บทบาท หน้าที่ ของกรรมการในการประชุมกรรมการ
- ใคร? มีอำนาจ หน้าที่ ในการเรียกประชุมจัดทำรายงานการประชุมบันทึกรายงานการประชุมและการลงมติ
- กรรมการ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยสาเหตุใดบ้าง?
- กรรมการล้มละลาย ไร้ความสามารถจะมีผลอย่างไรกับบริษัท
- การเปลี่ยนกรรมการจะต้องจดทะเบียนภายในกี่วัน
- กรรมการใหม่ที่มาแทนในระหว่างปีจะมีอายุในตำแหน่งนานเท่าไหร่?
- กรรมการสามารถประกอบกิจการค้าในรูปแบบเดียวกันหรือแข่งขันทางการค้าได้หรือไม่
3. กรณีความรับผิดของกรรมการ
- ความรับผิดของคณะกรรมการมีอะไรบ้าง
- กรณีความเห็นกรรมการขัดแย้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- มติกรรมการที่ให้บริษัทจ่ายเงินไปโดยไม่สมควร
- กรรมการมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ติดคุกในกรณีใดบ้าง
- กรรมการติดคุก บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 2 เด้งหรือไม่
- กรรมการที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย หากทำธุรกรรมใดๆจะมีผลกับบริษัทหรือไม่อย่างไร?
4. กรณีการลงคะแนนเสียง Vote ในการประชุมกรรมการ
- มติทั่วไป จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
- มติพิเศษ จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
- กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?ใครเป็นผู้ชี้ขาด
5. กรณีการจัดทำรายงานการประชุม
- รายงานการประชุมกรรมการ ควรจัดทำเป็นภาษาอะไร
- รายงานการประชุมกรรมการผู้จัดทำเป็นผู้ลงนามต้องเป็นคนเดียวกับประธานกรรมการที่รับรองได้หรือไม่
- การประชุมสามารถประชุมผ่าน Video Conference ได้หรือไม่
- การบริหารจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ที่กรรมการต้องทราบ
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba